Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija, stran 5831.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16, 26/17 in 33/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 34/09, 28/12) se v 21. členu črta sedmi odstavek.
2. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja krajevno pristojni Medobčinski inšpektorat (v nadaljevanju inšpektor), razen določb druge, četrte, osme, osemnajste in 19. točke prvega odstavka 15. člena in prve točke drugega odstavka 15. člena tega odloka.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti inšpektor z odločbo:
– odredi odpravo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s prepovedmi iz 15. člena tega odloka, razen v primeru kršitev določb druge, četrte, osme, osemnajste in 19. točke prvega odstavka 15. člena in prve točke drugega odstavka 15. člena
– v primeru poškodovanja javnih površin iz drugega člena tega odloka odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo javne površine, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi na stroške povzročitelja.
Nadzor nad izvajanjem določb druge, tretje, četrte, pete, sedme, osme, devete, desete, enajste, dvanajste, trinajste, sedemnajste, osemnajste in 19. točke prvega odstavka 15. člena in prve točke drugega odstavka 15. člena tega odloka izvajajo občinski redarji.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2009
Idrija, dne 24. septembra 2020
 
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti