Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 38141-2/2020/6 Ob-3012/20, Stran 2162
Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed) in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe 2020 
1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je šest frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzno razširjanje lokalnih radijskih programov na oddajnih točkah:
1. Lendava 103,3 MHz,
2. Solčava 93,8 MHz,
3. Cerknica 2 101,0 MHz,
4. Osilnica 2 89,5 MHz,
5. Stari trg 87,9 MHz in
6. Fara 102,3 MHz.
Radijske frekvence z oddajnih točk Osilnica 2, Stari trg in Fara skupaj predstavljajo en predmet javnega razpisa (Bela krajina), preostale pa vsaka zase posamezen predmet javnega razpisa.
Dodatni programski zahtevi, ki izhajata iz programskih pogojev in ju izdajatelj privzame s pridobitvijo pravice do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki na posameznem predmetu javnega razpisa:
– Program mora vsak delovni dan med 5. in 20. uro predvajati vsaj tri različne informativne oddaje, ki se po žanru uvrščajo med vesti oziroma poročila, v katerih je obravnavano tudi aktualno dogajanje z območja pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki.
Program mora vsak teden med 5. in 20. uro predvajati vsaj sedem različnih oddaj informativne, izobraževalne, kulturno-umetniške, verske, otroške ali mladinske, kulturno-zabavne oziroma športne zvrsti, ki se vsebinsko nanašajo na območje pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki. Med oddaje informativne zvrsti iz tega odstavka se ne vštevajo informativne oddaje, ki se po žanru uvrščajo med vesti oziroma poročila.
Samostojno predvajane servisne informacije (vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije) in obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih programskih vsebin, se ne vštevajo med oddaje iz predhodnih dveh odstavkov.
Zvrsti programskih vsebin in žanri, ki so navedeni v tem pogoju, ustrezajo zvrstem in žanrom, ki so navedeni oziroma opisani v Metodologiji nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni list RS, št. 31/12; v nadaljevanju: Metodologija).
– V program v obdobju 5 let od dokončnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero je bila ponudniku dodeljena pravica do uporabe radijske frekvence na posameznem predmetu tega javnega razpisa, ne sme biti vključena širša, regionalna ali nacionalna, programska radijska mreža, pri čemer ni pomembno, če pride do spremembe navedene odločbe, njenega podaljšanja ali prenosa na drugega imetnika. Zahteva preneha veljati pred potekom 5 let, če navedena odločba dokončno preneha veljati.
Pojasnilo: Skladno s Splošnim aktom o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/06 in 25/07) dodatne programske zahteve izhajajo iz programskih pogojev na javnem razpisu, na katerem je bila izdajatelju dodeljena pravica do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskega programa v analogni tehniki. Izdajatelju bo agencija po uradni dolžnosti z dodatnima programskima zahtevama dopolnila dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti za tisti radijski program, za katerega bo na posameznem predmetu javnega razpisa pridobil pravico do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje radijskega programa v analogni radiodifuzni tehniki. Besedilo dodatnih programskih zahtev se bo ob vpisu v dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti prilagodilo na način, da se bo nanašalo na konkreten radijski program in predmet javnega razpisa. Besedilo dodatnih programskih zahtev se bo ob vpisu v dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti prilagodilo na način, da se bo nanašalo na konkreten radijski program, njegovo območje pokrivanja (to v primeru prve zahteve zajema trenutno območje pokrivanja in predmet tega javnega razpisa, v primeru druge zahteve pa predmet tega javnega razpisa) in predmet tega javnega razpisa. Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti (v nadaljevanju: dovoljenje), ki ga je pred uvedbo tega javnega razpisa na podlagi 105. člena veljavnega ZMed izdala agencija, razen Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14).
2.2 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
Program mora vsak delovni dan med 5. in 20. uro predvajati vsaj tri različne informativne oddaje, ki se po žanru uvrščajo med vesti oziroma poročila, v katerih je obravnavano tudi aktualno dogajanje z območja pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki.
Program mora vsak teden med 5. in 20. uro predvajati vsaj sedem različnih oddaj informativne, izobraževalne, kulturno-umetniške, verske, otroške ali mladinske, kulturno-zabavne oziroma športne zvrsti, ki se vsebinsko nanašajo na območje pokrivanja radijskega programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki. Med oddaje informativne zvrsti iz tega odstavka se ne vštevajo informativne oddaje, ki se po žanru uvrščajo med vesti oziroma poročila.
Samostojno predvajane servisne informacije (vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije) in obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih programskih vsebin, se ne vštevajo med oddaje iz predhodnih dveh odstavkov.
Zvrsti programskih vsebin in žanri, ki so navedeni v tem pogoju, ustrezajo zvrstem in žanrom, ki so navedeni oziroma opisani v Metodologiji.
2.3 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, spoštuje profesionalne novinarske standarde in načelo objektivnega poročanja.
2.4 Ponudnik lahko kandidira samo s programom, ki se že oddaja v analogni radiodifuzni tehniki.
2.5 Ponudnik s programom, s katerim kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti pokrivati razpisanega geografskega območja tistega predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira. Šteje se, da ponudnik s programom, s katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki delno ali v celoti pokriva geografsko območje posameznega sklopa, če ga pokriva z območjem pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidira, ali če ga katerikoli izdajatelj pokriva z območjem pokrivanja drugega radijskega programa, ki ima vključeno isto programsko radijsko mrežo po 83. členu ZMed ali isti regionalni radijski program po 79. členu ZMed kot radijski program, s katerim kandidira ponudnik.
2.6 Geografsko območje pokrivanja programa, s katerim ponudnik kandidira na posameznem predmetu javnega razpisa, na dan uvedbe tega javnega razpisa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja tistega predmeta javnega razpisa, za katerega ponudnik kandidira.
2.7 Program, s katerim ponudnik kandidira na tem javnem razpisu, ne sme v analogni radiodifuzni tehniki pokrivati več kot 10 % prebivalstva RS. Šteje se, da program v analogni radiodifuzni tehniki več kot 10 % prebivalstva RS pokriva tudi v primeru, če ima program vključeno programsko radijsko mrežo in več kot 10 % prebivalstva RS v analogni radiodifuzni tehniki pokriva skupaj z drugimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo.
2.8 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.9 Ponudnik mora imeti do poteka roka za oddajo ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.10 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, skladno s 104. členom ZMed, upošteva naslednja merila: obseg lastne produkcije, politična nevtralnost programa, žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe, stopnja razvitosti radiodifuzije na določenem območju, dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja, mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom, zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program, ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko usposobljenost za oddajanje radijskega programa, število potencialnih uporabnikov (poslušalcev), dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, trajanje (obseg) programa in prednostno upoštevanje programov posebnega pomena. Po potrebi se uporabi tudi dve dodatni merili.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži svet, izbranim ponudnikom dodelila pravico do uporabe radijskih frekvenc, navedenih v točki 1 Predmet javnega razpisa. Radijske frekvence bo agencija dodelila z odločbo, v skladu z določili 49. člena ZEKom-1.
4 Merila za izbiro najugodnejših ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, ki bodo po preverjanju razpisnih pogojev uvrščene v postopek ocenjevanja, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število točk, ki jih ponudnik lahko prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk pri vseh merilih skupaj je sto.
4.1 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem času. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–12 točk)
4.2 Politična nevtralnost programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali predložijo izjavo o politični nevtralnosti programa. Ponudnik, ki ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme 6 točk. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–6 točk)
4.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, koliko različnih zvrsti programskih vsebin zagotavljajo v ponujenem programu. Ponudbe se ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–12 točk)
4.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na prispevek njihovega programa k radiodifuziji na posameznem predmetu javnega razpisa, pri čemer se zasleduje vpetost ponudnika v širše lokalno okolje ter zagotavljanje čim večjega obsega in posledično pestrosti programskih vsebin v programu. Ponudniku se dodeli 10 točk, če ima sedež v statistični regiji, v kateri leži predmet javnega razpisa, za katerega ponudnik kandidira. Ponudniku se dodeli 7 točk, če v programu, s katerim kandidira, minimalno tedensko povprečje informativnih vsebin v dnevnem oddajnem času znaša vsaj 10 % in minimalno tedensko povprečje katerekoli izmed preostalih zvrsti v dnevnem oddajnem času vsaj 5 %. Ponudnik, ki izpolnjuje enega izmed navedenih kriterijev, prejme toliko točk, kot jih je navedenih pri kriteriju, ki ga ponudnik izpolnjuje. Ponudnik, ki izpolnjuje oba kriterija, prejme 17 točk. Ponudnik, ki ne izpolnjuje nobenega kriterija, pri tem merilu prejme 0 točk. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu ocenjuje na podlagi podatka o sedežu ponudnika, ki se ga ugotovi iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in na podlagi podatkov, navedenih v dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti. (0–17 točk)
4.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na oddaljenost območja pokrivanja radijskega programa, s katerim kandidirajo na posameznem predmetu javnega razpisa, od geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa. Za obstoječe območje pokrivanja se upošteva geografska območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program. (0–12 točk)
4.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja pokrivanja z novim programom. Ponudnik prejme do 2 točki, če predloži izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov občin, v katere sega geografsko območje posameznega sklopa javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja območja posamezne občine s ponujenim programom. Če pozitivnega mnenja pristojnega organa občine ne priloži, ponudnik prejme 0 točk. (0–2 točki)
4.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali lokalna skupnost izrazi podporo za pokrivanje območja občine, v katero sega območje pokrivanja posameznega predmeta javnega razpisa s programom, s katerim ponudnik kandidira na javnem razpisu in katerega izdajatelj ima hkrati sedež v tej občini. Če ima ponudnik sedež v občini, v katero sega območje pokrivanja predmeta javnega razpisa, za katerega kandidira in priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi tega razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja predmeta javnega razpisa, za katerega ponudnik kandidira, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program, ponudnik prejme 2 točki. Če zagotovila ne priloži, ponudnik prejme 0 točk. (0–2 točki)
4.8 Ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri podmerilu ekonomsko stanje in tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa ponudnik prejme do 10 točk glede na svojo bonitetno oceno. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa ponudnik prejme do 5 točk glede na seštevek ravni izobrazbe svojih zaposlenih in do 5 točk glede na zasedenost ključnih delovnih mest. Ponudbe se pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa ocenjuje na podlagi podatkov, ki jih ponudnik priloži ponudbi. (0–20 točk)
4.9 Število potencialnih uporabnikov – poslušalcev
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, kakšen delež novih potencialnih uporabnikov – poslušalcev bi pridobili glede na obstoječe potencialne uporabnike – poslušalce. Upošteva se razmerje med prebivalstvom znotraj geografskega območja posameznega sklopa javnega razpisa in prebivalstvom znotraj obstoječega območja pokrivanja ponujenega programa. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva geografska območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program. (0–6 točk)
4.10 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije, to je glede na število dopolnjenih let delovanja ponudnika na področju radiodifuzije. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi izdanih aktov agencije ali njenih pravnih prednikov, s katerim je bila ponudniku dovoljena uporaba radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, do dneva poteka roka za oddajo ponudb na ta javni razpis. (0–6 točk)
4.11 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 2 točki, ponudniki, katerih program traja manj kot 168 ur, prejmejo 0 točk. Točke se dodelijo glede na dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. (0–2 točki)
4.12 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena
Pri tem merilu se točke ponudnikom dodelijo glede na to, ali kandidirajo s programom s statusom lokalnega programa posebnega pomena. Ponudniki, ki kandidirajo s programom, kateremu je dodeljen status lokalnega programa posebnega pomena, dobijo pri tem merilu 3 točke. Ponudniki, ki kandidirajo s programi regionalnega, študentskega ali nepridobitnega statusa posebnega pomena in ponudniki, ki kandidirajo s programi brez statusa posebnega pomena, pri tem merilu prejmejo 0 točk. Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz evidence odločb o dodelitvi statusov programa posebnega pomena, ki jo vodi agencija. (0–3 točke)
4.13 Dodatno merilo 1
V primeru, da dva ali več ponudnikov, ki kandidirajo za isti predmet javnega razpisa, doseže enako vsoto točk, bo za eno mesto višje uvrščena ponudba tistega izdajatelja programa, ki ima sedež na območju, ki mu je program namenjen.
4.14 Dodatno merilo 2
Dodatno merilo 2 se uporabi, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so pri posameznem predmetu javnega razpisa dosegle enako vsoto točk, ni mogoče uvrstiti na višje mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena ponudba tistega ponudnika, ki ponujeni program že oddaja najbližje razpisanemu območju tistega predmeta javnega razpisa, na katerem ponudnik kandidira.
Dodatno pojasnilo glede meril
V kolikor se ocenjevanje pri posameznem merilu izvaja na podlagi upravnih odločb (dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti, odločba o dodelitvi radijskih frekvenc, odločba o dodelitvi statusa programa posebnega pomena), se upoštevajo odločbe, veljavne na dan objave tega javnega razpisa.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 17. 11. 2020 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija zapečateno poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni kopiji. Če ponudnik kandidira na več predmetih tega javnega razpisa, mora za vsak predmet javnega razpisa predložiti ločeno ponudbo. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 18. 11. 2020, ob 11. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8 Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefelin@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o dodelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost