Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 110-0036/2020/1 Ob-3007/20, Stran 2156
Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08, 54/14 in 83/18) Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine objavlja javni razpis za
– eno delovno mesto »pomočnik direktorja – direktor Centra za konservatorstvo« (pomočnik generalnega direktorja, ki vodi Center za konservatorstvo) 
– eno delovno mesto »pomočnik direktorja – generalni konservator« (pomočnik generalnega direktorja, ki vodi Službo za kulturno dediščino) 
Na posamezno razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ene izmed strok s področja delovanja zavoda;
– strokovni naziv s področja zavodske dejavnosti;
– najmanj tri leta izkušenj pri vodenju strokovnega dela in osem let delovnih izkušenj na področju konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali druge sorodne dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da slovenski jezik aktivno obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za aktivno znanje svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju.
Kandidat mora k prijavi z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– izjavo o pridobitvi strokovnega naziva;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje, 
– sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); 
– izjavo, da aktivno obvlada slovenščino;
– dokazilo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Kandidati naj v prijavi sporočijo elektronski naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
V postopku izbire bodo upoštevane samo pravočasne in popolne vloge kandidatov.
Generalni direktor bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta, imenoval za pomočnika direktorja za določen čas, za čas trajanja mandata generalnega direktorja.
Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za pomočnik direktorja« v petnajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zaposlitev@zvkds.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Maja Horvat (tel. 01/23-43-112).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 

AAA Zlata odličnost