Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 430-803/2020/6(1631) Ob-3026/20, Stran 2111
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-803/2020
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, in sicer za tujce, ki jim je bila izdana odločba o vrnitvi z rokom, v katerem mora tujec prostovoljno zapustiti državo, ali odločba o vrnitvi, če pri slednjem tujci izrazijo željo po vključitvi v projekt. Projekt se bo pričel izvajati 1. 1. 2021, in se bo izvajal do 31. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje, 
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje dokazila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, 
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež. 
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj – izvajalec mora imeti pretekle delovne izkušnje, skladno z 8.4 točko II. dela razpisne dokumentacije, in vzpostavljeno lastno mrežo kontaktov v državah, katerih državljani predstavljajo delež nezakonite migracije v Republiki Sloveniji.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Merilo za ocenitev vloge so pretekle delovne izkušnje, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v predmetni razpisni dokumentaciji.
Vloga lahko za projekt glede na pretekle delovne izkušnje prejme največ 50 točk. Ocenjuje se število preteklih delovnih izkušenj s področja izvajanja prostovoljnega vračanja v različnih državah v letu 2019.
Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske unije.
Za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo po merilu pretekle delovne izkušnje dosegla največje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 50.000,00 EUR za izvajanje projekta od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvajanje aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 37.500,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 12. 11. 2020, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 12. 11. 2020.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/javne-objave/.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Vprašanja oziroma dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev", št. 430-803/2020.
Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na internetnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ javne-objave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 6. 11. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 28. 10. 2020.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost