Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2487. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Puconci, stran 5863.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 1. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Puconci 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Puconci (v nadaljevanju: odlok).
(2) Odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere;
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere, so povzeti iz določb predpisa, ki ureja podlage za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Puconci se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– cestno omrežje.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v podzakonskem predpisu, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo(i)(EUR/m2)
Cto(i)(EUR/m2)
vodovodno omrežje (VODO)
6,50
17,00
kanalizacijsko omrežje (KANO)
5,40
11,00
cestno omrežje (CESO)
17,50
48,00
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe AGP;
– bruto tlorisna površina stavbe ASTAVBA ali površina gradbenega inženirskega objekta AGIO ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnost objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa (i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa (i) = AGIO x Cpo(i) x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
Oznake v enačbi pomenijo:
KPobstoječa(i) – znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme;
AGP – površina gradbene parcele stavbe;
ASTAVBA – bruto tlorisna površina stavbe;
AGIO površina gradbeno inženirskega objekta;
Cpo(i) – stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe;
Dpo – delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
Cto(i) – stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta;
Dto – delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
Fn – faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe;
psz(i) – prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %)
i – posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega odstavka tega člena:
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njena uporaba, in sicer:
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju;
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti, se komunalna oprema določi ob smiselnem upoštevanju desetega odstavka 14. člena.
7. člen 
(določitev površin za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne površine objekta ali površina gradbeno inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša površina.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka v skladu z osmim odstavkom 13. člena tega odloka.
(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na način iz drugega odstavka tega člena.
8. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele Dpo in deležem površine objekta Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, znaša:
– delež gradbene parcele stavbe Dpo 0,3;
– delež površine objekta Dto 0,7.
9. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven področja
CC-SI – klasifikacijska raven razreda
Fn
Stavbe
111
enostanovanjske stavbe
0,7
112
večstanovanjske stavbe
0,8
113
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,5
121
gostinske stavbe
1,0
122
poslovne in upravne stavbe
1,3
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
124
stavbe za promet in izvajanje komunikacij
1,0
125
industrijske stavbe
0,8
126
stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
druge nestanovanjske stavbe
0,5
Za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege je Fn enak 0,5.
10. člen 
(prispevna stopnja) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz)je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je za posamezno vrsto obstoječe komunalne oprem enaka na celotnem oskrbnem območju in znaša:
– za javni vodovod: 0,5;
– za javno kanalizacijo: 0,8;
– za javne ceste: 0,1.
11. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru:
– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču v višini 100 % in
– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev in
– legalizacije objektov, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj, se kot pretekla vlaganja v posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme upoštevajo morebitni že plačani prispevki, ki so po vsebini primerljivi s komunalnim prispevkom ter jih zavezanec uveljavlja in dokazuje s predložitvijo ustreznih listih oziroma dokazil o plačilu.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
12. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve, se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:
– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ali
– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.
(3) V primeru povečanja zmogljivosti objekta, kjer ne pride do spremembe površine gradbene parcele stavbe, se pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo upošteva zgolj del, vezan na površino objekta. Tako se v primeru tovrstne gradnje bruto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med bruto tlorisno površino novega objekta in bruto tlorisno površino obstoječega objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izračuna na naslednji način:
KPobstoječa(i) = (ASTAVBA, NOVA –ASTAVBA, OBSTOJEČA) x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
(4) V primeru spremembe namembnosti objekta za obstoječe objekte, katerim se bruto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja namembnosti, ki je določen v 8. členu tega odloka ter bruto tlorisne površine objekta, katerim se spreminja namembnost. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
KPobstoječa(i) = ASTAVBA x Cto(i) x Dto x (Fn, NOVA – Fn, OBSTOJEČA) x psz(i)
 
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)
13. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost ali namembnost objekta.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
14. člen 
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od popolne vloge.
(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.
(5) Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
(6) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(7) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(8) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(9) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo preko nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
(10) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
15. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za odmero komunalnega prispevka je dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni komunalni prispevek, odloči župan na predlog zavezanca.
16. člen 
(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.
17. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo stavb, ki so v javnem interesu in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, katerih investitor je občina.
(2) Zneske, oproščene skladno z določbami tega člena, mora občina nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
18. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
(2) Za postopke začete pred uveljavitvijo tega odloka se štejejo tudi odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju predvidene investicije v komunalno infrastrukturo za vodovodno in kanalizacijsko omrežje, zato se komunalni prispevek zavezancem, ki se bodo priključili na infrastrukturo, odmeri na podlagi enotnega kriterija sofinanciranja, sprejetega s strani Občinskega sveta Občine Puconci, ki znaša 1.790,00 EUR/gospodinjstvo – vodovod in 2.000,00 EUR/gospodinjstvo – kanalizacija.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci (Uradni list RS, št. 82/06 in 65/15).
20. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2020
Puconci, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost