Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Št. 97-10/2020-2 Ob-3027/20, Stran 2126
Na podlagi 1. člena in 3. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2020, sprejetega na 8. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 6. 2. 2020 in Sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35602-5/2020 z dne 10. 2. 2020, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis 
za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem parku Škocjanske jame in njegovem vplivnem območju v letu 2020 
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja za vasi Betanja, Matavun in Škocjan.
III. Višina in namen sredstev: v skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju JZ PŠJ) je višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja, 30.000,00 EUR.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobi vlagatelj, ki:
– je fizična ali pravna oseba, ki bo izvedla ustrezno in celovito rešitev izgradnje kanalizacijskega omrežja.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vlagatelji, ki pripravijo celovito ponudbo in imajo izdelano projektno dokumentacijo.
V primeru, da bo prispelo več vlog, se sredstva dodelijo vlagatelju, ki bo pripravil najustreznejšo rešitev odvajanja in čiščenja kanalizacijskih voda, ki bo vključevala vse že izvedene in načrtovane investicije (biološke čistilne naprave, male čistilne naprave), vse obstoječe vode in komponento razvoja in rasti na zadevnem območju.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati: izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja: izbrani vlagatelj (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) se zaveže, da bo v postopku izgradnje kanalizacijskega omrežja v skladu z zakonodajo RS pridobil kulturnovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.
VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis, skupaj z zahtevano dokumentacijo, morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova vlagatelja na hrbtni strani kuverte in napisom »Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem parku Škocjanske jame – kanalizacija« in napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo prijav: skrajni rok za oddajo vlog je štirinajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu RS, in sicer do 15. ure. Vloga mora prispeti v tajništvo javnega zavoda, Škocjan 2, 6215 Divača. Glede oddaje vlog velja prejemna teorija (kot pravočasna se šteje vloga, če je dostavljena v tajništvo javnega zavoda do izteka razpisanega roka).
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela po roku za oddajo prijav.
JZ PŠJ bo v osmih dneh od sprejema odločbe o odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vloge s tem seznanil vlagatelja.
Zoper odločbo je dopustna pritožba pri svetu JZ PŠJ. Pritožba se vloži v sedmih dneh na upravi JZ PŠJ, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za pritožbo.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev: z upravičencem bo JZ PŠJ sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma v mesecu novembru 2020. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan. Pogodba o dodelitvi sredstev bo vsebovala določbo, da mora prejemnik sredstev z deli zaključiti najkasneje do 15. 12. 2020.
V primeru, da upravičenec del ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, bo upravičenec moral nakazana sredstva vrniti na transakcijski račun JZ PŠJ, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila.
V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da bo upravičenec moral zaradi neizvedbe del ali zaradi slabe in nekvalitetne izvedbe del nakazana sredstva vrniti na transakcijski račun JZ PŠJ, bo o ostanku in porabi sredstev odločal svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis in obrazec za prijavo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju na tel. 05/70-82-110.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija 

AAA Zlata odličnost