Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

Ob-3004/20, Stran 2155
Svet zavoda Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 25. člena ZDR-1 in 58. člena ZOFVI ter na podlagi sklepa 18. seje Sveta šole razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati zakonske pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno obdobje 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– o izobrazbi,
– nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji mandat preneha po zakonu),
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (vsaj 5 let),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobite na Ministrstvu za pravosodje, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
pošljite v desetih dnevih po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, priloži naj tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (ni formalni pogoj).
Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti