Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2458. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023), stran 5716.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) (Uradni list RS, št. 15/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) št. 05-24/14 z dne 2. decembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, spremenjen s spremembami gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023) št. 05-24/19 z dne 21. julija 2020, ki jih je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna (v nadaljnjem besedilu: spremembe gozdnogospodarskega načrta).«.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Leskova dolina, upoštevaje spremembe gozdnogospodarskega načrta, določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 343.271 m3, od tega 286.225 m3 iglavcev in 57.046 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 407,23 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 70,14 ha;
4. zaščita mladja s premazom na dejanski površini 36,92 ha;
5. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 14,50 ha;
6. zaščita mladja s 3.150 m ograje;
7. vzdrževanje 7.200 m ograje;
8. odstranjevanje 4.210 m ograje;
9. vzdrževanje 212,7 ha travinja in 230 vodnih virov ter
10. 220 delovnih dni varstva pred žuželkami.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2020
Ljubljana, dne 19. septembra 2020
EVA 2020-2330-0113
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost