Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Idrija, stran 5830.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o občinskih taksah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 55/11) se v drugem odstavku 11. člena za besedo »redarstva« doda besedilo »ali inšpektorja«.
2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja krajevno pristojni Medobčinski inšpektorat (v nadaljevanju inšpektor).
Nadzor nad izvajanjem določb 9. in 10. člena tega odloka izvajajo tudi občinski redarji.«
3. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor odredi odstranitev in prenehanja uporabe površin iz 2. člena tega odloka, če uporabnik:
– nima veljavnega dokončnega dovoljenja občinske uprave iz 9. člena tega odloka;
– uporablja taksne predmete, ki niso predmet dovoljenja iz 9. člena tega odloka;
– uporablja druge predmete, naprave ali provizorije, za katere ne more pridobiti dovoljenja iz 9. člena tega odloka.
V primeru, da uporabnik uporablja površino neskladno z izdanim dovoljenjem, inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.«
4. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200 eur se kaznuje pravna oseba:
– če uporablja površine iz 2. člena tega odloka brez dovoljenja, izdanega na podlagi 9. člena tega odloka;
– če uporablja površine iz 2. člena tega odloka neskladno z dovoljenjem, izdanim na podlagi 9. člena tega odloka;
– če pred uporabo površin iz 2. člena tega odloka ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, v roku iz 10. člena tega odloka.
Z globo 100 eur se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150 eur se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 50 eur se kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2008
Idrija, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost