Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija, stran 5831.

  
Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16, 26/17 in 33/18), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKO), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14, 26/14, 34/15 in 26/17) se 53. člen spremeni tako, da se glasi:
»53. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja krajevno pristojni Medobčinski inšpektorat.«
2. člen 
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen 
(inšpekcijski ukrepi) 
Če uporabnik izvede priklop na javno vodovodno omrežje brez soglasja izvajalca javne službe, inšpektor Medobčinskega inšpektorata (v nadaljevanju inšpektor) izvajalcu javne službe z odločbo odredi odklop uporabnika iz javnega omrežja na stroške povzročitelja – uporabnika.
Če uporabnik izvede priklop na javno vodovodno omrežje v nasprotju z izdanim soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe, inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
Če uporabnik stori dejanje iz tretjega odstavka 32. člena, inšpektor izvajalcu javne službe z določbo odredi vzpostavitev prvotnega stanja ali drug način odprave nepravilnosti na stroške povzročitelja – uporabnika.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 24. septembra 2020
 
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti