Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2495. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica, stran 5885.

  
Na podlagi 116., 117., 118. in 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 30. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo) 
S tem sklepom se potrdijo Dopolnjena izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP SE128.pin in za del enote urejanja EUP SE46.pin – OPPN STANOVANJSKA SOSESKA SONČNI GAJ V OBČINI SEVNICA (v nadaljevanju: OPPN), ki so skupaj s sklepom o začetku priprave objavljena na spletni strani Občine Sevnica.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanih ureditev) 
(1) Območje obdelave zajema del enote urejanja prostora z oznako SE128.pin in del enote urejanja prostora SE46.pin, kar je v skladu z Občinskim prostorskim načrtom Občine Sevnica. Območje načrtovane ureditve obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 60/2, 67/2, 68/3, 67/6, 67/7, 77, 78/1, 75/5, 68/2, 75/8, v k.o. 1380 – Šmarje.
V postopku priprave prostorskega akta je možna sprememba obsega območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku.
(2) Na območju predvidenega OPPN je v prostorski enoti SE128.pin v veljavi Odlok o OPPN za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 74/12 in 79/12). Občinski podrobni prostorski načrt obravnava obstoječo stanovanjsko in nestanovanjsko gradnjo ter gradnjo novega večstanovanjskega in garažnega objekta s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. V delu prostorske enote SE46.pin je v veljavi Ureditveni načrt Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS, št. 1/07), kjer je predvidena gradnja zaklonišča za potrebe že zgrajenih stanovanjskih blokov na tem območju. Ker na obravnavanih območjih, kjer se predvideva OPPN ni realizirana gradnja po veljavnih izvedbenih načrtih in ker je želja po drugačni umestitvi in oblikovanju objektov kot jih predvidevajo veljavni izvedbeni načrti, je potrebna nova analiza obstoječega stanja oziroma izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Območje OPPN se nahaja na desnem bregu potoka Sevnična, v severozahodnem delu mesta Sevnica, ujeto med površinami obstoječih javnih cest. Na jugovzhodni strani meji na površine javne ceste št. 594921 – Planinska cesta, na jugozahodni strani na površine javne ceste št. 594922 – Kozjanska ulica in na severozahodni strani na površine javne ceste št. 594904 – Krulejeva ulica. Območje v površini 13.680 m2 je v pretežnem delu v naklonu in predstavlja nepozidano območje, ki je po namenski rabi v OPN namenjen za stanovanjske površine.
(4) v območju OPPN se umešča naslednje ključne ureditve:
– gradnja treh večstanovanjskih objektov (A, B in C);
– gradnja novega cestnega priključka za objekt A na LC 594921 – Planinska cesta, s komunalno ureditvijo območja predvidene gradnje;
– gradnja novega cestnega priključka in nove povezovalne ceste nad predvidenima večstanovanjskima objektoma B in C s priključkom na jugozahodni strani na JP 594922 – Kozjanska ulica, s komunalno ureditvijo območja predvidene gradnje;
– ureditev parkirnih površin za potrebe stanovalcev vseh treh večstanovanjskih objektov in obiskovalcev;
– ureditev površin za otroško igrišče in ureditev sprehajalnih poti za rekreacijo in prosti čas ter njihovo povezavo z obstoječimi javnimi površinami.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju:
– geodetskega načrta (posnetek obstoječega stanja terena in gospodarske javne infrastrukture);
– geomehanskega poročila območja obravnave;
– s strani naročnika potrjene idejne rešitve ureditve na območju urejanja;
– občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica;
– pridobljenih konkretnih smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku;
– prikaz stanja prostora ter
– ostalih strokovnih podlag relevantnih za območje obravnave.
(2) Za potrebe izdelave OPPN se izdela in upošteva tudi Elaborat ekonomike ter ostale strokovne podlage, ki bi jih v postopku priprave zahtevali nosilci urejanja prostora. Elaborat ekonomike se pripravi v skladu z določili 65. člena ZUreP-2 in Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19). Strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora zagotovijo oni sami ali naročnik.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok izvedbe aktivnosti
Pristojnost
Izdelava izhodišč za pripravo OPPN
junij 2020
izdelovalec OPPN
Javni posvet za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN
julij 2020
Občina Sevnica
Dopolnitev izhodišč za pripravo OPPN
september 2020
izdelovalec OPPN
Priprava sklepa o pripravi OPPN in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta
september 2020
Občina in izdelovalec OPPN
Objava sklepa in izhodišč na spletni strani občine
oktober 2020
Občina Sevnica
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP)
Zakonsko določen rok 30 dni (oktober, november 2020)
izdelovalec OPPN
Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
Zakonsko določen rok 21 dni (november 2020)
izdelovalec OPPN
Izdelava osnutka OPPN 
10 delovnih dni od pridobitve odločbe o (ne)potrebnosti izvedbe CPVO (december 2020)
izdelovalec OPPN
Uskladitev osnutka z Občino 
2 delovna dneva od prejetja osnutka OPPN (december 2020)
Občina Sevnica in izdelovalec OPPN
Objava osnutka na spletni strani občine
1 delovni dan od potrditve osnutka
Občina Sevnica
Pridobitev 1. mnenj NUP k osnutku OPPN
Zakonsko določen rok 30 dni (januar 2021)
izdelovalec OPPN
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in gradiva za javno razgrnitev
5 delovnih dni po prejemu zadnjega mnenja (februar 2021)
izdelovalec OPPN
Objava javnega naznanila in dopolnjenega osnutka na spletni strani občine
10 dni (zakonski rok ni določen) (februar, marec 2021)
Občina Sevnica
Javna razgrnitev z javno obravnavo
Zakonsko določen rok 30 koledarskih dni (marec, april 2021)
Občina Sevnica
Izdelava stališč do pripomb javnosti
10 delovnih dni od dneva prejema vseh pripomb iz javne obravnave (april, maj 2021)
Občina Sevnica in izdelovalec OPPN
Prva obravnava na občinskem svetu
Prva obravnava na prvi seji občinskega sveta (predvideno: maj 2020)
Občina Sevnica
Izdelava predloga OPPN
5 delovnih dni od potrditve stališč do pripomb javnosti (maj 2021)
izdelovalec OPPN
Uskladitev predloga z občino
2 delovna dneva od prejetja predloga OPPN (junij 2021)
Občina Sevnica in izdelovalec OPPN
Objava predloga OPPN na spletni strani občine
2 delovna dneva od potrditve predloga OPPN (junij 2021)
Občina Sevnica
Pridobivanje 2. mnenj NUP k predlogu OPPN 
Zakonsko določen rok 30 koledarskih dni (julij 2021)
izdelovalec OPPN
Izdelava usklajenega predloga OPPN
5 delovnih dni po prejemu zadnjega pozitivnega mnenja (avgust 2021)
izdelovalec OPPN
Sprejem OPPN na občinskem svetu 
30 dni od izdelave usklajenega predloga oz. po urniku sej Občinskega sveta (predvideno 
v septembru 2021)
Občina Sevnica
Objava Odloka o OPPN v uradnem glasilu
10 dni od sprejema na občinskem svetu (oktober 2021)
Občina Sevnica
Oddaja končnega gradiva
5 delovnih dni od objave odloka 
v uradnem glasilu 
izdelovalec OPPN
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave prostorskega akta. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, se roki ustrezno prilagodijo.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– GVO d.o.o. Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
– Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
– Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
– Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg Svobode 13a, 8290 Sevnica.
(2) Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN za to izkaže potreba.
(3) Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, bodo pozvani naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si);
– Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (gp.drsv-nm@gov.si);
– Zavod RS za varstvo narave, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (zrsvn-oece@zrsvn.si);
– Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mz@gov.si);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 13, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si).
(4) Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje in prostor vodi:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(5) V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili tretjega odstavka 108. člena in 112. člena ZUreP-2.
8. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih izvedbeni prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne programe in posredujejo mnenja na prostorski akt.
(2) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora.
9. člen 
(obveznost financiranja) 
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelavo geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, v kolikor bo potreben, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor jo bo zahtevana s strani DRSV, zagotovi investitor 3 BS d.o.o., Glavni trg 18, 8290 Sevnica.
(2) Investitor mora po sprejemu in objavi OPPN, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0006/2020
Sevnica, dne 30. septembra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost