Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2486. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020, stran 5862.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 12. redni seji dne 1. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans II 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.422.910
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.879.082
70
DAVČNI PRIHODKI
5.199.365
700 Davki na dohodek in dobiček
4.396.556
703 Davki na premoženje
684.667
704 Domači davki na blago in storitve
118.142
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.679.718
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
964.518
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Denarne kazni
2.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000
714 Drugi nedavčni prihodki
666.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
33.302
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
30.302
73
PREJETE DONACIJE
22.947
730 Prejete donacije iz domačih virov
22.947
74
TRANSFERNI PRIHODKI
490.578
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
425.448
741 Prejeta srestva iz državnega proračuna iz srestev proračuna EU
65.130
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.962.698
40
TEKOČI ODHODKI
3.004.644
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
555.562
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
89.595
402 Izdatki za blago in storitev
2.344.252
403 Plačila domačih obresti 
35
409 Rezerve
15.200
41
TEKOČI TRANSFERI
3.114.116
410 Subvencije
409.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
660.998
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
441.233
413 Drugi tekoči domači transferi
1.602.885
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.772.946
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.772.946
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
70.992
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
52.763
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.229
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–539.788
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
505.471
50
ZADOLŽEVANJE
505.471
500 Domače zadolževanje
505.471
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
59.904
55
ODPLAČILO DOLGA
59.904
550 Odplačilo domačega dolga
59.904
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–122.180
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
445.567
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
539.788
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
122.180
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2020-7
Kanal ob Soči, dne 1. oktobra 2020
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost