Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2489. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič, stran 5870.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 13. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
(1) Ta odlok določa postopek izbire izvajalcev posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju, ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Merila za izbor in vrednotenje programov LPŠ so kot priloga sestavni del odloka in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini se uresničuje tako, da občina:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
II. PODROČJA ŠPORTA IN IZVAJALCI 
3. člen 
(področja športa) 
(1) Občina sofinancira programe športa v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji. Programi in področja za izvajanje katerih se z LPŠ določa obseg javnih sredstev so lahko:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4 Kakovostni šport
1.5 Vrhunski šport
1.6 Šport invalidov
1.7 Športna rekreacija
1.8 Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
3.3 Založništvo v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Športne prireditve
5.1.1 Velike mednarodne prireditve
5.2.1 Druge športne prireditve
5.2.3 Športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci športnih programov so:
1. športna društva in klubi, registrirani v Republiki Sloveniji,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
3. zavodi za šport po Zakonu o športu,
4. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
5. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
6. javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
7. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
8. zasebni športni delavci.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe.
5. člen 
(pogoji za izvajalce LPŠ) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa, če so registrirani z veljavno zakonodajo in imajo sedež v Občini Semič in delujejo najmanj eno (1) leto. Izjemoma imajo pravico do sofinanciranja izvajalci s sedežem v drugi občini, če izvajajo programe za otroke in mladino ter za invalide, ki so občani Občine Semič.
(2) Izvajalci iz 4. člena odloka morajo izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
– izvajati športne programe neprekinjeno vsaj šest mesecev pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
– izvajati športne programe, ki so predmet razpisa vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu najmanj 60 ur (razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg),
– izvajati športne programe na območju Občine Semič; izjemoma se program lahko izvaja tudi v sosednjih občinah, če na področju Občine Semič ne razpolagamo z ustrezno športno infrastrukturo,
– da so v programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa in šport invalidov vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja in so vključeni v uradne tekmovalne sisteme, potrjene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez v letu, na katerega se nanaša javni razpis,
– imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– imeti urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) in evidenco o udeležencih programov.
(3) Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih.
(4) Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe, ki jih tudi dejansko sam izvaja.
III. POSTOPEK IZBORA IN SOFINANCIRANJE LPŠ 
6. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ opredeljuje programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavlja v proračunu Občine Semič, ob upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je opredeljeno v Nacionalnem programu športa.
(2) LPŠ sprejme občinski svet.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis (v nadaljevanju: JR).
(2) Sklep o začetku JR sprejme župan.
(3) JR se začne najkasneje v 30 dneh po sprejetem LPŠ, pri čemer odločbe o izbiri programov ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, v katerem se odločba izdaja.
(4) JR se objavi v uradnem glasilu občine. JR se objavi tudi na spletni strani izvajalca razpisa.
(5) Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Mandat komisije je vezan na mandat župana.
(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica članov komisije.
(4) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost.
(5) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(6) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisnik.
9. člen 
(naloge komisije) 
(1) Naloge komisije so:
– pregled pravočasnosti in popolnosti vlog,
– pregled popolnih vlog in njihova ocena na podlagi zahtev in meril iz JR,
– priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki sej komisije niso javni.
(3) Strokovne in administrativne naloge za potrebe komisije zagotavlja občinska uprava.
10. člen 
(besedilo JR) 
Objava JR mora vsebovati:
1. naziv in sedež izvajalca razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo JR,
3. predmet JR,
4. navedbo pogojev za kandidiranje na JR in meril,
5. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena javna sredstva,
7. rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev javnih sredstev in način oddaje vloge,
8. rok odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
11. člen 
(vloge) 
(1) Vloge na JR se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in naveden javni razpis, na katerega se vloga nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom se vrne vlagatelju neodprta.
(4) Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je naveden v javnem razpisu, ne glede na način oddaje. Vloga, ki prispe po poteku roka, je prepozna.
(5) Vloge morajo biti oddane na predpisanih obrazcih.
12. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki se lahko prijavi in ali je popolna. Komisija o odpiranju vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(poziv k dopolnitvi vlog) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od 8 (osem) dni in ne daljši od 15 (petnajst) dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom.
(2) Komisija pripravi predlog za izbor in sofinanciranje programov in področij LPŠ.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz prejšnjega odstavka vodi zapisnik, iz katerega so razvidni razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, oziroma so navedeni razlogi, da se program ali področje LPŠ ne uvrsti v sofinanciranje.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije so javni.
(5) Razpisane programe in področja LPŠ se vrednoti s točkami.
(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje LPŠ.
15. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave ali od njega pooblaščena oseba izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(4) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
16. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 (osmih) dni od vročitve odločbe iz prejšnjega člena vloži ugovor. Vlagatelj mora v ugovoru natančno opredeliti razloge za pritožbo. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
(2) Predmet ugovora ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
(3) Izvajalec razpisa o ugovoru odloči v roku 30 (trideset) dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
17. člen 
(objava rezultatov JR in obveznost izvajalcev LPŠ) 
(1) Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, lokalna skupnost na spletni strani objavi rezultate razpisa.
(2) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje LPŠ, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejme javna sredstva.
(3) Cene programov morajo biti oblikovane v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister.
(4) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev morajo biti za udeležence brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja programov, mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
18. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZVAJALCEV LPŠ 
19. člen
(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba) 
(1) Občina bo sredstva, ob predpostavki popolne izvedbe programa, v dogovorjeni višini nakazala na poslovni račun izvajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev, katerega priloga so poročila o izvedeni aktivnosti za vsak posamezen prijavljen program na JR ter ustrezna dokazila, kot jih določa JR.
(2) Kadar iz poročila in priloženih dokazil izvajalca izhaja, da program ni bil izveden v celoti oziroma upravičeni stroški programa niso izkazani v primerni višini, je izvajalec upravičen do sorazmernega zmanjšanja višine sofinanciranja.
(3) Izvajalec lahko na osnovi pisnega zaprosila, v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, zaprosi za predplačilo sofinanciranja izvedbe posameznega športnega programa do višine 50 % predvidenih pogodbenih obveznosti. V kolikor iz predloženega končnega poročila in dokazil o izvedbi prijavljenega športnega programa izhaja, da realizirani stroški niso presegli oziroma dosegli višine prejetega predplačila, mora izvajalec razliko med prejetimi sredstvi in priznano višino sofinanciranja na podlagi priznanih upravičenih stroškov vrniti v občinski proračun najpozneje v roku 30 (trideset) dni od prejetega poziva.
(4) Izvajalec LPŠ lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške.
20. člen 
(upravičeni stroški programa) 
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov občinskega proračuna.
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so:
a. strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice …);
b. športni objekti: strošek uporabe oziroma najema objekta ali strošek tekočega in investicijskega vzdrževanja, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem objektu;
c. materialni stroški: športni rekviziti, športna oprema (dresi ...), oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje) in nezgodno zavarovanje udeležencev;
d. tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza, potni stroški in stroški prehrane;
e. za programe, ki se izvajajo izven kraja bivanja so upravičeni stroški poleg strokovnega kadra tudi prevoz, bivanje in prehrana.
(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica) in stroški bivanja ter strokovna literatura.
(4) Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije.
(5) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarine športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni in bančni stroški, stroški telefona, pisarniški material …).
(6) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila, mediji …), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve in stroške bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja.
(7) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, niso upravičeni stroški programa.
V. NAČIN FINANCIRANJA IZVAJALCEV LPŠ 
21. člen 
(spremljanje izvajanja športnih programov) 
(1) Izvajalci LPŠ v Občini Semič so dolžni izvajati programe v skladu s prijavo na JR.
(2) Izvajalec športnih programov LPŠ mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih programih.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Občina Semič in Nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu LPŠ kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje LPŠ izbranega izvajalca.
(4) Skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba občine lahko nenapovedano izvede kontrolo izbranega programa v terminu, ki je bil naveden v vlogi prijavitelja. O izvedbi kontrole se naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec LPŠ, datum in ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek prisotnega strokovnega delavca.
(5) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa športa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
22. člen 
(sankcije) 
(1) Izvajalec LPŠ, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 21. člena tega odloka in s tem pogodbenih določil, ne more kandidirati na prvem naslednjem JR za sofinanciranje programov športa.
(2) Prav tako se na prvi naslednji JR za sofinanciranje LPŠ ne more prijaviti tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na JR v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
(3) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega odloka in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa ter organom, ki jih le-ti potrebujejo za oblikovanje ocen, mnenj in stališč.
VI. JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
23. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin ter prednost pri uporabi) 
(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
(2) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki in izvajalci.
(3) Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
(4) Uporabniki javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, morajo športne objekte in površine za šport v naravi uporabljati v skladu s pravilnikom upravljavca oziroma lastnika javnih športnih objektov.
(5) Najem in uporaba javnih športnih objektov, za katere občina zagotavlja sredstva za njihovo obratovanje in vzdrževanje, sta za izvajalce športnih programov otrok in mladine brezplačna.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič (Uradni list RS, št. 9/18).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2020-7
Semič, dne 30. septembra 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost