Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2451. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), stran 5709.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E) 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2020.
Št. 003-02-7/2020-10
Ljubljana, dne 2. oktobra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2E) 
1. člen
V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17 in 47/19) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(nadzor državne meje in prepovedana ravnanja) 
(1) Za nadzor državne meje je pristojna policija.
(2) Prepovedano je vsakršno ravnanje posameznika ali skupine najmanj dveh oseb, ki se z namenom nadzora državne meje izvaja na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje, ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje.
(3) Prepovedano je tudi vsako ravnanje pravne osebe ali posameznika, ki pomeni spodbujanje dejanj iz prejšnjega odstavka, njihovo organiziranje ali vsako drugo ravnanje, ki pomeni omogočanje dejanj iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen 
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen 
(1) Z globo najmanj 1.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki z namenom nadzora državne meje ravna na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje, ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje (drugi odstavek 4. člena).
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v skupini najmanj dveh oseb, se posameznik kaznuje z globo najmanj 1.500 eurov.«.
3. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku pred 1. točko doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. ki spodbuja ravnanje posameznikov ali skupin k nadzoru državne meje na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje, ali ki ovira policijo pri izvajanju nadzora državne meje, ali organizira tak nadzor ali ga kako drugače omogoča (tretji odstavek 4. člena);«.
Dosedanje 1. do 5. točka postanejo 2. do 6. točka.
4. člen 
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/20-5/15
Ljubljana, dne 24. septembra 2020
EPA 1184-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost