Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica, stran 5832.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 67., 68. in 69. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 13. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 38/19, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
V 4. členu Odloka se črta besedilo petega odstavka:
»32. Kompleks športnih igrišč (nogometno igrišče in nogometno igrišče z umetno travo) s pomožnimi objekti ob Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1156/2, 1148/3, obe k.o. Podgrad. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Nogometni klub Plama Podgrad.«
Ostali odstavki 4. in 5. člena se ustrezno preštevilčijo.
3. člen 
V 5. členu Odloka se doda nov, peti, odstavek, ki se glasi:
»36. Kompleks športnih igrišč (nogometno igrišče in nogometno igrišče z umetno travo) s pomožnimi objekti ob Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1156/2, 1148/3, obe k.o. Podgrad. Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Občina Ilirska Bistrica.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2019-9
Ilirska Bistrica, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost