Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2497. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 5890.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in prvega odstavka 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 16. redni seji dne 28. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
(3) Za posamezna vprašanja s področja turistične takse, ki niso urejene s tem odlokom, se neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici prenočujejo v nastavitvenih obratih, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18); v nadaljevanju ZSRT-1).
3. člen 
Glede oprostitve plačila takse se uporablja določbe ZSRT-1.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin enkrat na leto uskladi višino zneska turistične takse iz prvega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1). Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na posebni račun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je objavljen na spletni strani občine, do 25. v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
8. člen
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki:
– ne pobira turistične in promocijske takse v skladu s 4. in 5. členom tega odloka,
– ne nakaže pobrane turistične in promocijske takse v skladu s 5. členom tega odloka,
– ne vodi evidence turistične takse skladno s 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 500,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-0001/2020
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 28. septembra 2020
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost