Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3433. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3434. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3435. Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
3436. Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja
3437. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3438. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja

Sklepi

3439. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2016
3440. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2017 do 2019

MINISTRSTVA

3441. Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
3442. Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
3443. Pravilnik o proizvodnji zdravil
3444. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2017
3445. Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
3446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
3447. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
3448. Odredbo o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin

BANKA SLOVENIJE

3449. Sklep o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov

SODNI SVET

3450. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3451. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3452. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

OBČINE

Apače

3453. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Bistrica ob Sotli

3454. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli

Brezovica

3455. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica po skrajšanem postopku
3456. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica

Cerkno

3457. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2017

Ivančna Gorica

3490. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica

Kamnik

3458. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2017

Kozje

3459. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2017

Križevci

3460. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci
3461. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2016

Ljubljana

3462. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

Pivka

3463. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka

Podčetrtek

3464. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
3465. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017
3466. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek
3467. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2017
3468. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2017

Prebold

3469. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN – št. 2)

Puconci

3491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 5/2016

Radeče

3470. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2016

Razkrižje

3492. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje

Ribnica

3471. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2016
3472. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica
3473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica
3474. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2017
3475. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

Rogaška Slatina

3476. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2017
3477. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2017

Slovenj Gradec

3478. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih
3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016
3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
3481. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2)

Sveti Jurij ob Ščavnici

3482. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3483. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dragotinci – Stramič

Šmarješke Toplice

3484. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice

Trebnje

3485. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje
3486. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje

Velika Polana

3487. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin
3488. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona

Videm

3489. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017

POPRAVKI

3493. Popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
3494. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
3495. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

67. Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah
68. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Irak o statusu osebja Slovenske vojske, ki sodeluje pri usposabljanju pripadnikov varnostnih sil regionalne vlade iraškega Kurdistana, v Iraku

Ministrstvo za zunanje zadeve

69. Obvestilo o začetku veljavnosti Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti