Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3441. Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, stran 11939.

  
Na podlagi šestega odstavka 33. člena in sedmega odstavka 53. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem 
1. člen 
(namen in vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (UL L št. 159 z dne 29. 6. 1996, str. 1) določa:
– način upravljanja s podatki o osebnih dozah izpostavljenih delavcev,
– roke za posredovanje podatkov v centralno evidenco doz,
– obveznosti in način posredovanja podatkov iz centralne evidence doz organu, pristojnemu za jedrsko varnost, izpostavljenim delavcem in delodajalcem,
– vsebino, obseg in roke poročanja ter način upravljanja s podatki o izvedenih radioloških posegih.
2. člen 
(evidence) 
Osebni podatki v evidencah iz tega pravilnika se zbirajo, obdelujejo in vodijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
1. Podatki o osebnih dozah delavcev
3. člen 
(centralna evidenca osebnih doz) 
(1) V centralni evidenci osebnih doz iz 33. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV) se vodijo rezultati nadzora izpostavljenosti za vsakega posameznega delavca posebej, kot je to določeno v predpisu, ki ureja obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj. Podatki iz četrtega odstavka 33. člena ZVISJV vsebujejo tudi podatke o delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen, in o izvajalcu sevalne dejavnosti, za katerega delavec izvaja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.
(2) Za vsako izmerjeno dozo mora biti razvidno, v katerem obdobju jo je delavec prejel. Ločeno se vodijo:
– efektivne doze zaradi zunanjega obsevanja,
– efektivne doze zaradi notranjega obsevanja,
– ekvivalentne doze za posamezne organe,
– doze zaradi izpostavljenosti ob izrednem dogodku, skupaj s podatki o izrednem dogodku,
– doze zaradi interventne izpostavljenosti, skupaj s podatki o intervenciji,
– doze, ki jih je delavec prejel pri opravljanju izjemnih nalog, za katere je organ, pristojen za varstvo pred sevanji, dovolil preseganje mejnih doz, skupaj s podatki o izjemni nalogi.
(3) Doze pod spodnjo mejo zaznavanja se vodijo kot 0 mSv.
(4) Če so bili za oceno osebne doze uporabljeni rezultati nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih, se ti hranijo v centralni evidenci osebnih doz v skladu s petim odstavkom 33. člena ZVISJV.
4. člen 
(pooblaščeni izvajalci dozimetrije) 
(1) Pooblaščeni izvajalci dozimetrije zbirajo, vodijo in posredujejo podatke o osebnih dozah delavcev v centralno evidenco osebnih doz in delodajalcem v skladu s prejšnjim členom.
(2) Pooblaščeni izvajalec dozimetrije najpozneje do 25. dne v mesecu organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, pošlje podatke o dozah zaradi zunanjega obsevanja in podatke o dozah zaradi vnosa radionuklidov v telo, za pretekli mesec.
(3) Podatki o dozah zaradi zunanjega obsevanja vsebujejo doze za tiste delavce, za katere je izvajalec dozimetrije v preteklem mesecu od uporabnika prejel pasivni dozimeter.
(4) Podatki o dozah zaradi vnosa radionuklidov v telo vsebujejo doze za tiste delavce, za katere je izvajalec dozimetrije v preteklem mesecu izvedel meritve, ki so podlaga za oceno doze zaradi notranje kontaminacije.
(5) Če je izmerjena efektivna doza presegla 1,6 mSv in to preseganje ni bilo načrtovano ali predvideno, pooblaščeni izvajalec dozimetrije to nemudoma sporoči organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, skupaj z opisom njemu znanih okoliščin izpostavljenosti in delovnega mesta delavca, ki je dozo prejel.
(6) Če pooblaščeni izvajalec dozimetrije izvaja nadzor delovnega mesta s pasivnimi dozimetri, pošlje podatke o odčitkih organu iz 11. člena ZVISJV, pri čemer se smiselno uporabijo določbe drugega in tretjega odstavka tega člena.
5. člen 
(opustitev vodenja podatkov v centralni evidenci osebnih doz) 
(1) V centralni evidenci osebnih doz in v evidenci pooblaščenega izvajalca dozimetrije ni treba voditi delavcev, ki jih je pooblaščeni izvajalec dozimetrije vpisal v svojo evidenco, pa niso začeli delati z viri sevanj, ali so prejeli samo tri ali manj mesečnih doz pod spodnjo mejo zaznavanja.
(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in pooblaščeni izvajalec dozimetrije se lahko dogovorita o opustitvi zbiranja podatkov o osebnih dozah delavcev iz prejšnjega odstavka po preteku enega leta od konca zadnjega obdobja, v katerem se je izvajala meritev osebne izpostavljenosti.
6. člen 
(posredovanje in dostop do podatkov o osebnih dozah iz centralne evidence osebnih doz) 
(1) Dostop do podatkov o osebnih dozah iz centralne evidence osebnih doz imajo:
– delavec – do svojih osebnih doz,
– delodajalec – do osebnih doz svojih delavcev in osebnih doz delavcev zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti, ki zanj opravlja dejavnosti, ki vključujejo izpostavljenosti sevanjem,
– pooblaščeni zdravnik – do osebnih doz izpostavljenih delavcev, za katere izvaja zdravstveni nadzor,
– osebni zdravnik izpostavljenega delavca – do osebnih doz svojih pacientov.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo tudi do vseh podatkov, ki so bili uporabljeni za oceno doze, oziroma podatkov o okoliščinah izpostavljenosti.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, na podlagi pisne vloge posreduje osebam iz prvega odstavka tega člena podatke iz centralne evidence osebnih doz. Navedene osebe lahko dostopajo do centralne evidence osebnih doz tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
(4) Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji lahko na podlagi pisne vloge od organa, pristojnega za varstvo pred sevanji, pridobijo zbirne podatke iz centralne evidence osebnih doz, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, če teh podatkov niso mogli pridobiti od delodajalca.
7. člen 
(posredovanje podatkov pooblaščenim zdravnikom) 
Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, enkrat letno posreduje podatke o osebnih dozah pooblaščenim zdravnikom. Osebe, za katere organ, pristojen za varstvo pred sevanji, posreduje podatke pooblaščenim zdravnikom, se določijo na podlagi poročil o opravljenih zdravstvenih pregledih, kot je določeno v predpisu, ki ureja izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.
8. člen 
(posredovanje podatkov organu, pristojnemu za jedrsko varnost) 
(1) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, mesečno posreduje podatke o dozah delavcev v dejavnostih izven zdravstva in veterine organu, pristojnemu za jedrsko varnost. Poročilo vsebuje podatke o prejeti dozi, podatke o podjetju zaposlitve, podatke o podjetju, kjer je delavec dozo prejel, in podatke o delovnem mestu, vendar brez osebnih podatkov.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, lahko dostopa do podatkov iz prejšnjega odstavka tudi neposredno prek telekomunikacijskih omrežij, če to omogočajo tehnične možnosti.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, v primerih iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika nemudoma posreduje podatke o prejeti dozi, delovnem mestu in okoliščinah izpostavljenosti, vendar brez osebnih podatkov delavca, organu, pristojnemu za jedrsko varnost, če je ta pristojen glede na določbe tretjega odstavka 11. člena ZVISJV.
9. člen 
(izmenjava podatkov) 
Za namene upoštevanja predpisanih mejnih doz in zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izmenjuje ustrezne podatke o dozah delavcev s pristojnimi organi drugih držav, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
2. Podatki o izvedenih radioloških posegih
10. člen 
(obveznosti izvajalcev radioloških posegov) 
Izvajalci radioloških posegov zbirajo, vodijo in posredujejo podatke o izvedenih radioloških posegih v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov v obsegu ter v obliki in rokih, navedenih v programu radioloških posegov.
11. člen 
(podatki o izvedenih radioloških posegih) 
(1) Podatki o radioloških posegih iz centralne evidence o izvedenih radioloških posegih se uporabijo za oceno optimizacije posameznih radioloških posegov in za oceno izpostavljenosti prebivalstva kot celote ali posameznih referenčnih skupin prebivalstva.
(2) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, izmenjuje agregirane podatke o izvedenih radioloških posegih z mednarodnimi institucijami, strokovnimi združenji in s pristojnimi organi drugih držav s področja varstva pacientov pri radioloških posegih.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS, št. 33/04).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-35/2016
Ljubljana, dne 12. septembra 2016
EVA 2016-2711-0014
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost