Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

3496. Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov iz 16. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije
3497. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje vraničnega prisada
3498. Sklep o določitvi cenzusa pri posebni obliki izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba od januarja 2017
3499. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2017
3500. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanova«
3501. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju Ustanove Pro.Rec.SI

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3502. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

OBČINE

Ajdovščina

3503. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017
3504. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018
3505. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina
3506. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3507. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
3508. Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov v Občini Ajdovščina
3509. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
3510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina

Bistrica ob Sotli

3511. Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3512. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3513. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016
3514. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2017
3515. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017

Borovnica

3516. Odlok o turistični taksi v Občini Borovnica

Braslovče

3517. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje jug

Brežice

3518. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11
3519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017
3520. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193

Črenšovci

3521. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2017

Dobrepolje

3522. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2014

Idrija

3523. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2017
3524. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2018
3525. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
3526. Sklep o ugotovitvi javnega interesa

Ivančna Gorica

3527. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne stavbne pravice

Kobarid

3528. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2017

Kostanjevica na Krki

3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki

Kranjska Gora

3530. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017
3531. Odlok o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
3532. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2017
3533. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2017
3534. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2017

Metlika

3535. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2017
3536. Sklep o sprejemu Elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika
3537. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2017

Miren-Kostanjevica

3538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
3565. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
3566. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
3567. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2017

Mokronog-Trebelno

3539. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2017
3540. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2018
3541. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Mokronog - Trebelno
3542. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2017

Puconci

3543. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2017

Rogašovci

3544. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci
3545. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Rogatec

3546. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec

Slovenske Konjice

3547. Pravilnik o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode

Sodražica

3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 2

Šalovci

3549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2016
3550. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2017
3551. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2017
3552. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šalovci

Škofljica

3553. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2017
3554. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

Tišina

3555. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2017
3556. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2017
3557. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3558. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2017

Trebnje

3559. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2017

Turnišče

3560. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2017

Zagorje ob Savi

3561. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KI 5 del – Borovniško naselje v Kisovcu

Žiri

3562. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2017
3563. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico
3564. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti