Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3483. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dragotinci – Stramič, stran 12068.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dragotinci – Stramič
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Nosilec kmetijskega gospodarstva Stramič Vinko, Dragotinci 35, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: pobudnik), je dne 15. 6. 2016 na Občino Sveti Jurij ob Ščavnici vložil pobudo za sprejem OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskem zemljišču parc. št. 982/6 k.o. Dragotinci, v skladu s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16).
3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih v prvem odstavku določa, da lahko lokalna skupnost, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe pod določenimi pogoji načrtuje določene vrste kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ugotavlja, da pobuda ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti iz strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, saj gre za gradnjo kmetijskih objektov v okviru obstoječe kmetije, s čimer se omogoča njen nadaljnji razvoj.
2. Ugotovitev v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke a), točke b), točke c) oziroma točke č) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih 
Pobudnik izpolnjuje pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer je pobudi priložil dokazilo, da je kot nosilec kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15).
3. Območje podrobnega prostorskega načrta 
Pobuda za sprejem OPPN obsega del zemljišča parc. št. 982/6, k.o. Dragotinci, okvirne površine 1.600 m2. Točna površina se določi v OPPN.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in podzakonskimi akti.
5. Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta 
– Izdelava osnutka za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: 30 dni
– Pridobivanje smernic: 30 dni
– Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN z javno razgrnitvijo: 30 dni
– Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka na občinskem svetu: 15 dni
– Priprava stališč do pripomb in predloga OPPN ter pridobitev mnenj: 45 dni
– Izdelava končnega predloga za sprejetje na Občinskem svetu in obravnava ter sprejem predloga na občinskem svetu: 15 dni
– Izdelava končnih elaboratov: 15 dni.
6. Navedba nosilcev urejanja prostora 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota (vode, ogrožena območja);
5. JP Prlekija, Babinska cesta 2, 9240 Ljutomer (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
6. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (občinske ceste, javne površine);
7. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, (električna energija);
8. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota.
V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame pobudnik.
8. Veljavnost sklepa 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0021/2016-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti