Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3435. Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu, stran 11922.

  
Na podlagi četrtega odstavka 34. člena in drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
(2) Ta uredba določa obliko in način izvajanja javne službe, naloge javne službe, pogoje za izvajanje javne službe, način izbora izvajalca javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), obveznosti koncesionarja, način poročanja in vodenje evidenc ter nadzor nad nalogami javne službe in njihovo financiranje.
2. člen 
(območje) 
Javna služba se izvaja na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (v nadaljnjem besedilu: obalno območje).
3. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije so naloge javne službe, ki vključujejo:
– svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja ribiške dejavnosti,
– svetovanje in pomoč pri pripravi in uveljavljanju ukrepov nacionalne in skupne ribiške politike Evropske unije,
– svetovanje in pomoč pri povezovanju ribičev ter vzpostavitvi in delovanju organizacij proizvajalcev v ribištvu,
– svetovanje na področju ribiških in z ribištvom povezanih predpisov, predvsem v okviru skupne ribiške politike Evropske unije in različnih mednarodnih organizacij,
– sodelovanje in zastopanje ribičev v mednarodnih organizacijah,
– povezovanje ribiškega sektorja z drugimi institucijami na področju ribištva, predvsem z vidika prenosa znanja in izkušenj znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih institucij v prakso,
– obveščanje ribičev o sprejetju nacionalnih in evropskih predpisov s področja ribištva ter ukrepih nacionalne in skupne ribiške politike ter
– druge naloge s področja ribištva.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v letnem programu dela javne službe.
4. člen 
(čas trajanja koncesije) 
Koncesija se podeli za pet let.
5. člen 
(način izbora koncesionarja) 
(1) Koncesionar se izbere z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva ter je odprt najmanj 15 dni od dneva objave.
(3) Sestavni del javnega razpisa sta razpisna dokumentacija in program iz 13. člena te uredbe, ki se objavita na spletni strani ministrstva.
(4) V javnem razpisu mora biti navedena spletna stran, kjer sta objavljena razpisna dokumentacija in program iz 13. člena te uredbe.
(5) Javni razpis in razpisna dokumentacija vsebujeta:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje za izbor koncesionarja,
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj,
– začetek in čas trajanja izvajanja javne službe,
– merila za izbor koncesionarja,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za izbiro koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
– odgovorne osebe za dajanje informacij,
– osnutek koncesijske pogodbe in
– druge podatke, pomembne za izvedbo javnega razpisa.
6. člen 
(pogoji za izbor koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora ustrezno pravnoorganizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu (gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali druga oseba javnega prava);
– biti mora registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja;
– ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
– ob oddaji prijave na javni razpis ne sme imeti zapadlih obveznosti do države;
– na področju izvajanja javne službe mora zagotoviti opremljene prostore za izvajanje javne službe;
– imeti mora zaposlenega najmanj enega svetovalca, ki bo izvajal svetovanje, ali z njim sklenjeno pogodbo o sodelovanju;
– svetovalec iz prejšnjega odstavka mora imeti najmanj petletne delovne izkušnje in najmanj dvoletne izkušnje v svetovanju na področju morskega gospodarskega ribolova ter izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, z znanjem slovenskega jezika in še najmanj enega od uradnih jezikov Evropske unije;
– zagotavljati mora komunikacijo tudi v italijanskem jeziku;
– zagotavljati mora varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Način izpolnjevanja pogojev in dokazila o izpolnjevanju pogojev se podrobneje določijo v javnem razpisu.
7. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– strokovna usposobljenost oseb, ki bodo izvajale svetovanje;
– izkušnje oseb, ki bodo izvajale naloge, določene v prvem odstavku 3. člena te uredbe;
– reference koncesionarja;
– reference oseb, ki bodo izvajale naloge, določene v prvem odstavku 3. člena te uredbe;
– lokacija prostorov za izvajanje javne službe in
– vključenost koncesionarja v mednarodno sodelovanje.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka se vrednotijo z upoštevanjem vrednosti, ki so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Dokazila o izpolnjevanju meril se podrobneje določijo v javnem razpisu.
8. člen 
(izbira koncesionarja) 
(1) Minister, pristojen za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev ter predlaga koncesionarja. Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva.
(2) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije.
(3) Na javnem razpisu se izbere samo en koncesionar, ki v celoti zagotavlja izvajanje nalog javne službe.
(4) Odločba iz drugega odstavka tega člena preneha veljati, če v 30 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz 9. člena te uredbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
9. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše minister.
(2) Koncesijska pogodba poleg vsebin, ki jih določa zakon, vsebuje tudi:
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja,
– začetek veljavnosti in čas trajanja,
– obveznosti koncesionarja iz 12. člena te uredbe,
– obliko zahtevkov in poročil,
– nadzor nad izvajanjem določil koncesijske pogodbe,
– način vodenja evidenc in poročanje,
– način spremljanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.
10. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe ali odvzemom koncesije.
(2) Koncesijska pogodba lahko preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena.
(3) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne izpolnjuje predpisanih pogojev, določenih v tej uredbi in predpisu, ki ureja podrobnejše pogoje za opravljanje javne službe;
– če pride do stečaja ali likvidacije koncesionarja;
– če koncesionar prekine opravljanje storitev javne službe za več kakor 30 dni;
– če koncesionar ne začne izvajati koncesije javne službe v 30 dneh po podpisu koncesijske pogodbe;
– če koncesionar ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti.
11. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko pogodbo lahko koncedent razdre pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena, če:
– je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico prenehanje poslovanja koncesionarja;
– je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna določba zaradi kršitve predpisov, te koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije po tej koncesijski pogodbi.
12. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
Koncesionar mora v času trajanja koncesijske pogodbe iz 9. člena te uredbe poleg pogojev iz 6. člena te uredbe:
– jasno označiti prostore za izvajanje nalog javne službe;
– imeti vzpostavljeno spletno stran, na kateri morajo biti javno objavljeni naslov prostorov, kjer se izvajajo naloge javne službe, uradne ure, telefonska številka in elektronski naslov;
– jasno izkazovati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne službe;
– zagotoviti administrativno in tehnično podporo izvajanju javne službe;
– zagotoviti jasno računovodsko razmejitev nalog javne službe in drugih nalog, ki jih morebiti izvaja;
– zagotoviti storitev javne službe na obalnem območju v skladu s sprejetim letnim programom;
– pripraviti letni program dela ter poročilo o opravljenem delu in finančno poročilo.
13. člen 
(program javne službe svetovanja v ribištvu) 
(1) S programom javne službe svetovanja v ribištvu (v nadaljnjem besedilu: program) se določajo usmeritve izvajanja javne službe svetovanja v ribištvu za obdobje petih let.
(2) Program vsebuje naslednje vsebine:
1. oceno stanja;
2. cilje in kazalnike;
3. naloge in ukrepe za doseganje ciljev;
4. oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnofinančnih sredstev za doseganje ciljev.
(3) Program sprejme minister s sklepom.
(4) Sprejeti program se objavi na spletni strani ministrstva.
14. člen 
(letni program dela) 
(1) Javna služba se na letni ravni izvaja na podlagi letnega programa dela, ki ga na podlagi programa iz prejšnjega člena pripravi koncesionar in predloži v potrditev ministru.
(2) Ministrstvo koncesionarju vsako leto izda izhodišča za pripravo letnega programa dela.
(3) Letni program dela mora poleg vsebin, ki jih določa zakonodaja, vsebovati vse zahteve iz izhodišč za pripravo letnega programa dela ter:
– namen, cilje in pričakovane rezultate izvajanja nalog javne službe,
– kazalnike učinkovitosti koncesionarja,
– naloge javne službe, njihov opis in obseg izvajanja ter
– finančni načrt izvajanja nalog javne službe.
15. člen 
(financiranje nalog javne službe) 
(1) Naloge iz 3. člena te uredbe se financirajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu.
(2) Priznani stroški financiranja iz proračuna Republike Slovenije so stroški dela ter materialni stroški in posredni stroški, povezani z izvajanjem nalog javne službe, kamor spadajo zlasti stroški izobraževanja in usposabljanja svetovalcev, ter drugi tovrstni stroški.
(3) Izplačila iz proračuna Republike Slovenije za opravljene naloge javne službe se izvajajo na podlagi mesečnih zahtevkov, katerim so priložena dokazila o porabi sredstev in vsebinsko poročilo o izvedenih nalogah v preteklem mesecu v skladu z letnim programom dela javne službe.
(4) Za obdobje, ko letni program dela še ni potrjen s strani ministra, se zagotovi začasno financiranje s sklenitvijo pogodbe o začasnem financiranju.
(5) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kot je določen z letnim programom dela, se izplača le toliko sredstev, kolikor je izvedenih nalog.
(6) Kadar je skupni obseg nalog opravljen v večjem obsegu, kot je določen z letnim programom dela, se povečani obseg dela ne plača iz proračuna Republike Slovenije.
(7) Izplačilo zahtevka za opravljeno delo v mesecu decembru tekočega leta se izplača iz proračuna Republike Slovenije za prihodnje leto.
16. člen 
(poročanje in evidence) 
(1) Koncesionar mora o opravljenih nalogah iz letnega programa voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora pripraviti poročilo o opravljenem delu in finančno poročilo za preteklo koledarsko leto ter ga najkasneje do 31. marca tekočega leta predložiti v potrditev ministru.
(3) Letno poročilo o opravljenem delu iz prejšnjega odstavka je vsebinsko poročilo, iz katerega morajo biti razvidni:
– uresničitev ciljev letnega programa in doseganje kazalnikov,
– posebnosti pri izvedbi letnega programa,
– morebitna odstopanja od letnega programa in
– predlogi za nadaljnje delo.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog svetovalne službe iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev,
– obseg izvedenih nalog,
– vrednost izvedenih nalog in
– pregled prihodkov, vključno s prilivi sredstev iz proračuna Republike Slovenije, ter drugih virov in odhodkov, namenjenih izvajanju javne službe.
(5) Koncesionar mora voditi ločeno računovodstvo za opravljanje nalog javne službe po tej uredbi in evidence na način, ki omogoča finančni in strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe.
17. člen 
(nadzor) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe izvaja ministrstvo.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog javne službe izvaja inšpekcija, pristojna za ribištvo.
(3) Nadzor iz prvega odstavka tega člena zajema nadzor nad:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev koncesionarja,
– izvajanjem letnega programa dela,
– namensko porabo proračunskih sredstev,
– izvajanjem koncesijske pogodbe iz 9. člena te uredbe in
– obveznostmi, določenimi v 12. členu te uredbe.
18. člen 
(vračilo sredstev) 
Koncesionar mora ob ugotovitvi nenamenske porabe proračunskih sredstev nenamensko porabljena sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
19. člen 
(podaljšanje) 
Če po preteku obdobja, za katerega je bil v skladu z javnim razpisom iz 5. člena te uredbe izbran koncesionar, nov koncesionar še ni izbran, se obstoječemu koncesionarju koncesija lahko podaljša še za eno leto, če izpolnjuje predpisane pogoje in se v tem letu nadaljujejo enaki ukrepi, kot so opredeljeni za zadnje leto trajanja izvajanja javne službe, v enakem obsegu razpoložljivih finančnih sredstev.
20. člen 
(uveljavitev) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2016
Ljubljana, dne 14. decembra 2016
EVA 2016-2330-0028
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti