Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3484. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice, stran 12069.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJF) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 18. redni seji dne 29. 11. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek ter merila in kriteriji za izvajanje, vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov, ki jih podrobneje definira objavljen javni razpis v Občini Šmarješke Toplice.
Namen pravilnika je spodbujanje izvajanja socialnovarstvenih in ostalih programov na področju invalidskih, humanitarnih, dobrodelnih in ostalih dejavnosti.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu Občine Šmarješke Toplice za tekoče leto.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci po tem pravilniku so:
– pravne osebe s statusom društva, organizacije, združenja oziroma zavodi (v nadaljevanju: izvajalci), ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirani za:
 opravljanje dejavnosti humanitarnih in dobrodelnih organizacij (SKD 88.991),
 dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991),
– dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij (upokojenska društva s sedežem v občini ter ostala društva, zveze in organizacije s sedežem izven območja Občine Šmarješke Toplice (SKD 94.999), ki izvajajo programe, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku,
– druga društva, zavodi in zveze, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva in občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja ter druge programe za občane Občine Šmarješke Toplice, za katere je izkazan javni interes.
II. PREDMET IN POGOJI SOFINANCIRANJA 
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma podružnico registrirano v Občini Šmarješke Toplice oziroma izven Občine Šmarješke Toplice, program dejavnosti pa je zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj tri občane Občine Šmarješke Toplice (člani izvajalca imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Šmarješke Toplice) oziroma izvajalec izvede najmanj eno prireditev na leto na območju Občine Šmarješke Toplice,
– da so registrirani v skladu z zakonodajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, v kolikor je tako opredeljeno v ustanovitvenih aktih izvajalca,
– da imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da opravljajo glavno dejavnost na neprofitni ravni,
– da izvajajo programe, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
4. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Občina Šmarješke Toplice bo sofinancirala naslednje programe:
– programe samopomoči namenjene odpravljanju socialnih stisk,
– programe socializacije ranljivih skupin,
– rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske skupine, organizirana športna vadba, tekmovanja ipd.),
– programe pomoči (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in drugih delavnic),
– obiskovanje in obdarovanje težjih bolnikov in ostarelih,
– organiziranje rednih medgeneracijskih srečanj skupin za starejše občane,
– organiziranje ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev, večdnevnih taborov in letovanj,
– programe izobraževanja.
Vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo z javnim razpisom.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo.
III. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV 
5. člen 
(postopek izbire programov) 
Postopek izbire programov za sofinanciranje je sledeč:
– sklep županje o imenovanju komisije za mandatno obdobje,
– sklep županje o začetku postopka javnega razpisa,
– občinska uprava pripravi razpis, razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa ter ga objavi,
– komisija izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– občinska uprava pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v javnem razpisu,
– vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo pogojem prijave na javni razpis se s sklepom zavržejo,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi kriterijev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– pristojni organ občinske uprave izda odločbe izbranim izvajalcem,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k podpisu pogodbe, sklene pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo programov, dogovorjenih s pogodbami.
6. člen 
(strokovna komisija) 
Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih je eden uslužbenec občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo.
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija, izvede pa se v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz tega pravilnika.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Komisija preda vloge skupaj s podpisanim zapisnikom občinski upravi v nadaljnjo obravnavo.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika izvajalcev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev javnega razpisa,
– ocenjevanje in vrednotenje programov s področja socialnega varstva in ostalih programov skladno z merili in kriteriji iz priloge tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu komisije,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
V primeru, ko vlogo poda društvo, katere član le-te je tudi član strokovne komisije, se mora le-ta v delu postopka, ki se nanaša na odločitev o dodelitvi sredstev za konkretno društvo, katerega član je, izločiti.
7. člen 
(javni razpis) 
Programi, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z določili tega pravilnika.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi občinska uprava.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu ter merila in kriterije za izbor programov, ki se sofinancirajo,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
8. člen 
(razpisna dokumentacija) 
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim izvajalcem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani izvajalec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– navedba naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– področja programov, ki so predmet sofinanciranja,
– višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– razpisni rok,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– vsebino vlog in način njihove dostave,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– vzorec pogodbe,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
IV. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
9. člen 
(vloga) 
Vloga na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o izvajalcu,
– navedbo programov oziroma projektov, za katere izvajalec kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti izvajalec prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
Vloga mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo pošiljatelja, prejemnika in oznako »Ne odpiraj in navedbo razpisa na katerega se nanaša«.
10. člen 
(odpiranje vlog) 
V roku dostavljene in pravilno označene vloge komisija odpira po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa,
– seznam nepopolnih vlog,
– podpise vseh članov komisije.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
11. člen 
(obravnava vlog) 
Na podlagi ugotovitev zapisnika iz 10. člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Pristojni organ občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
12. člen 
(predlog upravičencev do finančnih sredstev) 
Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi kriterijev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje število prejetih točk in višino sredstev za vsakega posameznega upravičenca. Predlog strokovna komisija predloži pristojnemu organu občinske uprave v nadaljnjo obravnavo.
13. člen 
(izdaja odločbe) 
Pristojni občinski organ Občine Šmarješke Toplice, na predlog strokovne komisije, izda izvajalcem odločbo o višini odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan Občine Šmarješke Toplice. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vloge.
14. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
Po preteku roka za pritožbo župan z izvajalci sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šmarješke Toplice in izvajalcem socialnovarstvenih in ostalih programov.
Pogodba mora vsebovati podatke o:
– pogodbenih strankah (ime, naslov, zastopnikov itd.),
– predmetu, namenu in ciljih pogodbe,
– višina dodeljenih sredstev za programe, ki so predmet sofinanciranja,
– roku in načinu predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– nadzoru in sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– obveznostih izvajalca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– drugih medsebojnih pravicah in obveznostih, pomembnih za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalcu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo v podpis. Izvajalcu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo. V primeru, da izvajalec v danem roku ne vrne podpisano pogodbo, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Šmarješke Toplice prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR PORABE SREDSTEV 
15. člen 
(poročanje) 
Izvajalci, katerih programi so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni izvajati programe v skladu s pogodbo ter pravilnikom.
Prejemnik sredstev iz proračuna občine mora v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– finančno poročilo o porabi sredstev za sofinancirane programe,
– dokazno gradivo (račune, fotografije, bančni izpise, ipd.),
– drugo dokumentacijo na poziv občinske uprave.
Izvajalec, v primeru finančnih ali vsebinskih sprememb programa, ki je predmet sofinanciranja, pisno obvesti Občino Šmarješke Toplice pred iztekom roka za izvedbo programa. Nastale spremembe se opredelijo s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi.
16. člen 
(nadzor) 
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
Če se ugotovi, da izvajalec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev oziroma zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je izvajalec v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu občine v prihodnjem letu.
Izvajalec v prihodnjem letu ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu občine, tudi v primeru, da v roku določenem v pogodbi, ne odda poročila o namenski porabi prejetih sredstev.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
17. člen 
(merila in kriteriji za sofinanciranje) 
Programe s področja socialnega varstva in programe ostalih društev oceni strokovna komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje socialnovarstvenih in ostalih programov, navedenih v prilogi tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna, kot razmerje med obsegom sredstev predvidenih za socialno varstvo ter ostale programe in skupnim številom točk na javnem razpisu izbranih programov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(prenehanje dosedanjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih izvajalcev ter združenj v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 112/07).
20. člen 
(prehodne določbe) 
Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev oziroma pripravo poročila o porabi sredstev prejetih v letu 2016 upoštevajo določila Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih izvajalcev ter združenj v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 112/07).
21. člen 
(pričetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2016-2
Šmarjeta, dne 29. novembra 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.
 

AAA Zlata odličnost