Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 705-57/2016 Ob-3652/16, Stran 2847
Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv 
k predložitvi vlog za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
psihologija – klinična psihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – otroška kardiologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – travmatologija,
medicina – oftalmologija,
arhitektura – urbanizem,
promet – raziskave prometnih nezgod,
računalništvo in informatika – računalniška forenzika,
računalništvo in informatika – forenzika računalništva v oblaku,
elektronske komunikacije – forenzika mobilnih komunikacij,
gradbeništvo – zelene strehe,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gozdarstvo – varstvo pri delu,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – plačilo za delo,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske evidence,
motorna vozila – avtomobilska stroka,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – preiskave fotografij ter posnetkov video kamer (video nadzor),
veterinarstvo – medicina psov in mačk,
veterinarstvo – medicina ptic, malih sesalcev in plazilcev,
veterinarstvo – bujatrika,
veterinarstvo – veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo kopitarjev,
veterinarstvo – zdravstveno varstvo in sistem reje perutnine,
veterinarstvo – veterinarska patologija.
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih ter
kmetijstvo – agro in hidromelioracije,
kmetijstvo – hmeljarstvo,
kmetijstvo – kmetijska in gradbena zemljišča,
kmetijstvo – vrednotenje kmetijskih zemljišč,
kmetijstvo – pedologija,
gozdarstvo – varstvo pri delu,
gozdarstvo – gozdna zemljišča,
gozdarstvo – gozdna in kmetijska zemljišča,
gozdarstvo – gozdna in stavbna zemljišča,
gradbeništvo – nizke gradnje,
gradbeništvo – visoke gradnje,
gradbeništvo – kmetijstvo,
gradbeništvo – gozdarstvo,
kmetijstvo – gozdarstvo,
gradbeništvo – kmetijstvo – gozdarstvo,
stroji, oprema in premičnine – inštalacijska oprema in naprave,
stroji, oprema in premičnine – stroji in naprave,
stroji in oprema – kovinska in nekovinska predelovalna oprema, stroji in naprave,
ekonomija – vrednotenje podjetij.
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
urdu jezik,
kurdski jezik,
wolof jezik,
somalijski jezik,
pashtunski jezik,
arabski jezik,
iranski jezik,
angleški jezik,
nemški jezik,
italijanski jezik,
romunski jezik,
romski jezik,
grški jezik,
madžarski jezik,
ruski jezik,
azerbajdžanski jezik,
bolgarski jezik,
hebrejski jezik,
češki jezik,
slovaški jezik,
poljski jezik,
nizozemski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
ukrajinski jezik,
beloruski jezik,
moldavski jezik,
norveški jezik,
finski jezik,
švedski jezik,
bosanski jezik,
srbski jezik,
hrvaški jezik,
makedonski jezik.
Pogoji za imenovanje
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega oziroma cenilskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom oziroma cenilstvom.
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS tudi uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo obrazca vlog za imenovanje za sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence/sodne cenilce ter sodne tolmače se prijavijo z objavljenima obrazcema.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost