Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 093-50/2016 Ob-3621/16, Stran 2823
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:
2.1. Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov
Slovenska družba je, podobno kot vse sodobne družbe, etnično raznolika. Raziskave javnega mnenja skozi daljše časovno obdobje kažejo, da je odnos javnosti do pripadnikov drugih etničnih skupnosti in priseljencev v Sloveniji razmeroma odklonilen, po lanskem povečanem prehodu beguncev in migrantov pa se je javno izražanje nestrpnosti, ksenofobije in rasizma zelo okrepilo. Etnična nestrpnost in sovražnosti se pojavlja v političnem in javnem govoru, v medijih in še zlasti na spletnih družbenih omrežjih, kjer so vse glasnejši tudi pozivi k nasilju.
Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov s tem, da bodo:
– informirali o vzrokih in posledicah migracij,
– ozaveščali o človekovih pravicah pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev, migrantov,
– spodbujali medsebojno poznavanje in krepili razumevanje medkulturnih razlik,
– osveščali o pomenu in pomembnosti medkulturnega dialoga,
– krepili dialog med ljudmi različnih kultur oziroma etničnih skupin,
– promovirali odprto, vključujočo družbo in pomen socialne solidarnosti,
– krepili zavedanje, da priseljenci s svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju družbe,
– opozarjali na pojavnost, oblike in negativne posledice sovražnega govora.
V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:
– prispevali h kulturi dialoga v boju proti sovražnosti,
– mladim pomagali razviti sposobnosti za kritično razmišljanje in prepoznavanje sovražnega govora,
– omogočali osebni stik z ljudmi različnih kultur oziroma etničnih skupin,
– ljudem različnih kultur oziroma etničnih skupin omogočili aktivno sodelovanje pri snovanju in izvedbi projekta.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop A).
2.2. Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je poleg trgovine s prepovedanimi drogami in orožjem ter gospodarske kriminalitete ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala, ki ima tudi hude posledice za varnost, blaginjo in človekove pravice žrtev. Trgovino z ljudmi se največkrat povezuje s spolnim izkoriščanjem žensk in otrok, vendar so pogoste tudi druge oblike: prisilno delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje v kriminalna dejanja, prisilne poroke, trgovanje s človeškimi organi. Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki ter tuji delavci, begunci in migranti.
– Projekti namenjeni mladostnikom (Sklop B1 in B2)
Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat v državah EU trgovina z otroki strmo narašča, v letih 2013 in 2014 je bilo registriranih skoraj 2500 otrok, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi. Urad želi podpreti projekt(e), ki bodo mladostnike ozaveščali o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja in o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.
Z razpisom želi Urad sredstva nameniti za:
1. izvedbo preventivnih aktivnosti za učence tretje triade osnovnih šol (Sklop B1);
2. izvedbo preventivnih aktivnosti za srednješolce in mladostnike v vzgojnih zavodih, domovih in skupnostih (Sklop B2).
Prednost bodo imeli projekt, ki bodo mladostnikom v različnih krajih Slovenije približali tematiko na način, ki jim je blizu in z inovativnimi pristopi zagotovili njihovo aktivno sodelovanje.
– Projekt namenjen potencialnim žrtvam delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (Sklop B3)
Trgovanje z ljudmi z namenom prisilnega dela in delovnega izkoriščanja narašča in v državah EU predstavlja 21 % vseh registriranih žrtev. Vendar je to le vrh ledene gore, razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite, saj je prepoznavanje te oblike trgovine z ljudmi zelo zahtevno. Tudi v Sloveniji je vse več primerov delovnega izkoriščanja, težav s pravičnim plačilom za opravljeno delo, zamud oziroma neizplačil plač, kršitev na področju zaposlovanja in dela tujcev, izkoriščanja agencijskih delavcev, zlorab napotenih delavcev itd. Grobo izkoriščanje delavcev se dogaja zlasti v panogah, ki zaposlujejo veliko nekvalificiranih in slabo plačanih tujih delavcev (gradbeništvo, gostinstvo, gozdarstvo, kmetijstvo, prevozništvo, logistiko, živilska industrija …), pri tem pa se zastavlja tudi vprašanje trgovine z ljudmi z namenom prisilnega dela.
Prisilnemu delu in delovnemu izkoriščanju so še zlasti izpostavljeni tuji delavci, ki so ranljivi zaradi socialne in ekonomske šibkosti, eksistenčne odvisnosti, slabe socialne mreže itd. Poleg tujih delavcev so izkoriščanju vse bolj izpostavljeni tudi domači delavci, tveganje pa še povečujejo negotove oblike dela, v katerih dela zelo visok delež mladih.
Urad želi podpreti projekt, ki bo potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ozaveščal o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepletenosti delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela, jih informiral o njihovih pravicah in opolnomočil za zmanjševanje tveganja ter identificiral morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito.
Prednost bo imel projekt, ki bo zagotavljal neposredno komunikacijo s potencialnimi žrtvami in bo o delovnem izkoriščanju in prisilnem delu v Sloveniji v partnerstvu z mediji ozaveščal tudi splošno javnost.
– Projekt namenjen ozaveščanju beguncev in migrantov (Sklop B4)
V skupini ranljivih oseb, za katere obstaja veliko tveganje, da so ali postanejo žrtve trgovine z ljudmi, so tudi prosilci za mednarodno zaščito, osebe s statusom begunca ali s subsidiarno zaščito ter osebe, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena. Izkušnje iz drugih držav namreč kažejo, da se po t. i. begunskih poteh in v okolici begunskih centrov pojavljajo organizirane kriminalne združbe, ki trgujejo z ljudmi. Še zlasti ranljivi so otroci brez spremstva, ženske, invalidi in starejši, ki jih trgovci z ljudmi prisilijo v spolne storitve, delo na črno, beračenje, kazniva dejanja itd.
Z razpisom želi Urad podpreti projekt, ki bo potencialne žrtve ozaveščal o nevarnostih, ki so jim izpostavljene in o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja, identificiral morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito ter zagotovil ozaveščanje osebja, ki z naštetimi skupinami prihajajo v stik v azilnih domovih, nastanitvenih centrih, integracijskih hišah, šolah, dijaških domovih, centru za tujce itd.
Prednost bo imeli projekt, ki bo zagotavljal neposredno komunikacijo s ciljnimi skupinami in bo vključeval tudi druge relevantne deležnike, ki si prizadevajo za učinkovito varstvo njihovih pravic.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop B).
3. Pogoji za prijavo
Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali
– imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni do vključno 10. novembra 2017 (vključno z oddajo poročila in zahtevka za izplačilo).
Vlagatelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustreznost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk);
2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta (do 6 točk);
3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov, utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev (do 15 točk);
4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 9 točk).
Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2017 namenil 90.000,00 EUR, od tega za:
Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupnosti, beguncev in migrantov
Sklop A
70.000 EUR
Boj proti trgovini z ljudmi
Sklop B1
5.000 EUR
Sklop B2
5.000 EUR
Sklop B3
5.000 EUR
Sklop B4
5.000 EUR
Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja za projekte sklopa A 7.000 EUR, za projekte sklopa B pa 5.000 EUR.
Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Izvajalec mora sofinancirani projekt izvesti v celoti.
6. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS, vendar ne pred začetkom izvajanja projekta, do vključno 10. novembra 2017. Sredstva za sofinanciranje ima Urad zagotovljena v proračunu za leto 2017.
Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v 4. točki razpisne dokumentacije, prispevek vlagatelja pa v 5. točki razpisne dokumentacije.
Urad bo skladno s 3. točko prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 na podlagi zahtevka izvajalca izplačal predplačila v višini 30 % upravičenih stroškov projekta tistim prejemnikom sredstev, ki so osebe zasebnega prava ter so ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova. Podrobnejši način izplačila predplačila, obveznosti vračanja predplačila in vštevanje predplačila v znesek končnega izplačila so opredeljena v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (6. točka). Prejemnik sredstev mora sredstva predplačila porabiti izključno za izvajanje projekta. Predplačila prejemnikom sredstev, ki niso ustanovljeni kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, zakon ne omogoča.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo vlog je torek, 17. januar 2017.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 14. ure osebno oddana na naslovu Urada Vlade RS za komuniciranje. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezno priložite »kopijo enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).
Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte s spiralo.
Vlogo oddajte v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2017 – sklop _«. Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov vlagatelja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v sredo, 18. januarja 2017, v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvani k dopolnitvi vloge.
Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu z veljavno zakonodajo.
9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila strokovna komisija, ki jo imenuje direktorica Urada. Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih članov komisije.
Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za posamezen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za zaprošen znesek v celoti, si Urad pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku.
Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje število točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, ki je prejel višje število točk pri merilu 1a – Ustreznost projekta glede na cilje razpisa.
10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zahtevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke javnega razpisa;
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz 3. točke javnega razpisa;
– v katerih bo zaprošeni znesek presegal 7.000 EUR za sklop A oziroma 5.000 EUR za sklop B ali 70 % sofinanciranja;
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa).
Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe razpoložljivih sredstev.
O izbranih, neizbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.
Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zakonom o upravnem postopku.
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev.
Rezultati razpisa, z navedbo prejemnikov sredstev, bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih projektov bo na podlagi predloženih poročil izvajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča direktorica Urada. Vlagatelj lahko vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 16. uro ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Urad Vlade RS za komuniciranje 

AAA Zlata odličnost