Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3438. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, stran 11927.

  
Na podlagi 42.e člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (Uradni list RS, št. 94/06) se drugi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Program posebnega dela strokovnega izpita je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen 
Za 12. členom se dodajo novi 12.a do 12.g členi, ki se glasijo:
»12.a člen 
(pristojni organ) 
Strokovno in organizacijsko delo v zvezi s strokovnimi izpiti opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
12.b člen 
(prijava k izpitu) 
(1) Kandidat se prijavi k izpitu 30 dni pred razpisanim rokom.
(2) Kandidat se prijavi k izpitu na obrazcu, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Prijavo pošlje prek organa, v katerem je zaposlen.
12.c člen 
(izpitna komisija) 
(1) Strokovni izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija).
(2) Predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov na podlagi internega razpisa povabi strokovnjake s področja tajnih podatkov k sodelovanju v izpitnih komisijah in pripravi seznam izpraševalcev, ki ga pošlje v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
(3) Pogoji za imenovanje izpraševalcev so:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki po zakonu ustreza izobrazbi druge stopnje;
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov.
(4) Predsednika in preostala člana izpitne komisije določi predstojnik Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov izmed imenovanih izpraševalcev z razporedom za vsak razpisan izpitni rok ter datum in kraj opravljanja strokovnega izpita. Razpored se pošlje predsedniku in članoma izpitne komisije.
12.č člen 
(način opravljanja izpita) 
Strokovni izpit je javen, opravlja se ustno in traja največ 60 minut. Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red. Pred začetkom izpita se ugotovi kandidatova istovetnost na podlagi dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo.
12.d člen 
(zapisnik in ocena) 
(1) O poteku strokovnega izpita predsednik izpitne komisije za vsakega kandidata sestavi zapisnik, določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izpitna komisija oceni vsak sklop izpitne vsebine z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Kandidat opravi strokovni izpit, če je uspešno ocenjen iz vseh sklopov izpitne vsebine.
(4) Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komisije takoj po končanem izpitu.
(5) Kandidatu, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, določeno v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
12.e člen 
(ugovor in ponovni pristop k izpitu) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi uspeha vloži ugovor, ki se vpiše v zapisnik iz prejšnjega člena.
(2) Ob morebitnem ugovoru kandidat ponovno opravlja izpit najpozneje v treh delovnih dneh pred novo izpitno komisijo, sestavljeno iz novih članov. Zoper oceno nove izpitne komisije ni ugovora.
(3) Kandidat, ki pri strokovnemu izpitu ni bil uspešen, ga lahko ponovi najprej po 30 dneh od dneva, ko ga je opravljal prvič, oziroma po 60 dneh od vsakega nadaljnjega ponavljanja izpita.
(4) Kandidat lahko izpit opravlja največ trikrat.
12.f člen 
(odstop od izpita) 
(1) Kandidat se lahko najpozneje osem dni pred izpitnim rokom pisno odjavi od strokovnega izpita.
(2) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k strokovnem izpitu ali če brez upravičenega razloga odstopi, se šteje, da izpita ni opravil.
(3) Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, smrt v družini, neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
(4) Kandidat v osmih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita, pisno obrazloži izpitni komisiji razloge za odstop od strokovnega izpita.
(5) Če izpitna komisija ugotovi, da so razlogi iz prejšnjega odstavka upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu in lahko opravlja izpit ob prvem naslednjem roku.
12.g člen 
(dokumentacija) 
(1) Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov za vsakega kandidata, ki je opravljal strokovni izpit, hrani dokumentacijo, ki zajema:
– prijavo k strokovnemu izpitu,
– zapisnik komisije iz 12.d člena te uredbe,
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
(2) Prijava k strokovnemu izpitu in zapisnik o opravljanju strokovnega izpita se hranita dve leti od dneva opravljanja izpita. Kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu se hrani trajno.«.
3. člen 
Priloga se nadomesti s prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen 
Priloge 2, 3 in 4 so kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2016
Ljubljana, dne 14. decembra 2016
EVA 2016-1535-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost