Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3462. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion, stran 12029.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve UN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN 
Območje sprememb in dopolnitev UN je prostor, ki je skladno z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom namenjen ureditvam za šport in rekreacijo. V območju so že izvedene številne ureditve za šport in rekreacijo (atletska dvorana, stadion, pomožno nogometno igrišče, teniška igrišča, pokrito balinišče, igrišče za odbojko na mivki ipd.), več ureditev, ki so predvidene z veljavnim načrtom, pa ni izvedenih. Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) obsega enoto urejanja prostora ŠI-364 in del enote urejanja prostora ŠI-403.
Obravnavano območje ureja Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion (Uradni list RS, št. 83/04, 76/06 in 78/10).
Območje sprememb in dopolnitev UN se po občinskem prostorskem načrtu nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč BC – športni centri.
Namen sprememb in dopolnitev UN je omogočiti nadaljnji razvoj športnega parka v skladu z novimi naložbenimi namerami Mestne občine Ljubljana – ureditev atletskega središča z novo atletsko dvorano in spremljajočimi ureditvami.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev UN 
Obravnavano območje se nahaja na območju Četrtne skupnosti Šiška, v katastrski občini (1740) Spodnja Šiška. Z južne in vzhodne strani območje omejujeta gorenjska in kamniška železniška proga, z zahodne pozidava stanovanjskih hiš na Milčinskega ulici, s severne strani pa poslovni objekti ob Verovškovi ulici.
Območje sprememb in dopolnitev UN obsega celotno območje veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion.
Površina območja znaša približno 9 hektarjev.
Območje sprememb in dopolnitev UN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
Lokalni nosilci urejanja prostora:
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
15. Plinovodi d.o.o.,
drugi udeleženci:
16. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
17. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
18. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport,
19. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
20. Telemach d.o.o.,
21. SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga pripravi sprememb in dopolnitev UN bo izbrana rešitev urbanističnega natečaja za ureditev območja.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev UN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN 
Pripravo sprememb in dopolnitev UN financira Mestna občina Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. 
Uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani MOL www.ljubljana.si.
Št. 3505-16/2016-12
Ljubljana, dne 24. novembra 2016
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti