Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Ob-3647/16, Stran 2835
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavlja Radiotelevizija Slovenija
javni razpis 
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih (AV) del neodvisnih producentov 2016-4
1. Predmet razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, dokumentarnih filmov za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
AV dela morajo izpolnjevati pogoj »slovenskega AV dela« in morajo biti po vsebini skladna s predpisi, ki urejajo medije. Dokončana AV dela oziroma njihovi nosilci morajo ustrezati vsem tehničnim standardom za javno priobčitev v medijih RTV SLO. AV dela bodo po dokončanju priobčena javnosti v medijih RTV SLO.
Pri realizaciji izbranih AV del bo RTV SLO sodelovala s finančnimi sredstvi, izbrani prijavitelji pa kot izvršni producenti. S prijavitelji izbranih AV del bodo sklenjene pogodbe o odkupu AV dela, s katerimi se bodo uredile medsebojne pravice in obveznosti RTV SLO in prijaviteljev.
2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. AV dela – filmi razpisane zvrsti, ki so izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
3. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za neodvisnega producenta in druge pogoje, objavljene v razpisu.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenim s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
7. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, ki s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri realizaciji AV dela, določene pa so z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
8. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani.
9. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela.
11. Projekt – prijavljeno AV delo, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo realizacijo.
3. Razpisno področje
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup dokumentarnih AV del za televizijsko predvajanje, dolžine petdeset minut, od katerih pričakuje razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. AV dela naj obsegajo aktualne teme sedanjosti in preteklosti v slovenskem in širšem kulturnem ter družbenem prostoru, fenomene, osebnosti in dogodke, ki zaznamujejo našo zavest v najširšem pomenu. AV dela naj bodo primerna in privlačna za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji prime time dokumentarni termin na prvem programu javne televizije. Pričakujejo se velike in male zgodbe v raznovrstnih dokumentarnih formah in z močnim humanističnim sporočilom.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9, ki je v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. Kopija AV dela mora tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Sredstva, namenjena za razpis
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 93.000,00 EUR s pripadajočim DDV.
Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posamezni projekt znaša 31.000,00 EUR s pripadajočim DDV.
Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena v letu 2017.
Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o odkupu AV dela.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu (obrazec št. 1),
– druge obvezne obrazce, ki jih mora oddati prijavitelj na razpisu (obrazci št. 2–št. 10),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
2. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave na razpis še ni realizirano oziroma dokončano.
4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene. Če takšno stanje nastopi ali se izkaže v kasnejših fazah postopka, se s prijaviteljem ne more skleniti pogodba o odkupu AV dela.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso zahtevano dokumentacijo in vse obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki jih ustrezno in v celoti izpolni ter ob koncu na označenih mestih podpiše in žigosa (če posluje z žigom).
Prijavnemu obrazcu morajo prijavitelji obvezno predložiti tudi:
– podatke o prijavitelju (obrazec št. 2),
– seznam naročnikov vseh AV del prijavitelja v letu 2015 (obrazec št. 3),
– seznam vseh realiziranih del prijavitelja v letih 2013, 2014 in 2015 (obrazec št. 3a),
– reference prijavitelja (obrazec št. 4),
– podatke o AV delu (obrazec št. 5),
– reference avtorske ekipe (obrazec št. 6),
– terminski načrt (obrazec št. 7),
– obvezne izjave prijavitelja (obrazec št. 8),
– obrazec finančnega predračuna (obrazec št. 9),
– izjave prijavitelja in soavtorjev (obrazec št. 10).
Poleg prijavnega obrazca in drugih obveznih obrazcev mora prijavitelj predložiti tudi:
– sinopsis,
– scenarij,
– režijsko eksplikacijo,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 15 dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Trajanje razpisa
Razpis je odprt za prijave projektov od dne 16. 12. 2016 do dne 6. 2. 2017.
Vloge (prijave projektov) se pošljejo na naslov: Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za odkup dokumentarnih AV del neodvisnih producentov 2016-4«. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.
Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva, ki pridobi oznako – zaporedno številko glede na vrstni red registra prispelih vlog.
Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 6. 2. 2017 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 6. 2. 2017 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
10. Merila za ocenjevanje projektov
Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov so naslednja:
a) Vsebina: do 60 točk.
b) Kreativni del ekipe ter reference prijavitelja: do 30 točk.
c) Ocena odkupne vrednosti: do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko prejme posamezno prijavljeno AV delo, je 100 točk. AV dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana v odkup. Od projektov, katerih ocena je enaka ali presega 70 točk, bodo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi izbrani tisti projekti, ki bodo ocenjeni najvišje (tj. od projekta, ki je zbral najvišje število točk, navzdol).
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama AV del, ki bodo lahko predlagana v odkup v primeru sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV projektov v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo komisiji za ocenjevanje projektov, ki bo projekte ocenila na podlagi meril, določenih v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).
O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o sprejetju v odkup in višini sredstev ali o zavrnitvi sprejetja v odkup.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO na podlagi dokončne odločbe sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj in RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja. RTV SLO bo prijavitelje izbranih AV del pozvala k pristopu sklenitve pogodbe oziroma podpisu pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela lahko RTV SLO povabi izbranega prijavitelja projekta na uskladitev tistih določb pogodbe, ki jih je treba prilagoditi posebnostim posameznega projekta. Če se prijavitelji izbranih AV del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu k uskladitvi projekta ali podpisu pogodbe, bo RTV SLO štela, da odstopajo od sklenitve pogodbe in bo RTV SLO prosta vseh obveznosti do prijavitelja. Pogodba o odkupu AV dela se praviloma podpiše na sedežu RTV SLO, najprej s strani prijavitelja izbranega AV dela in nato s strani RTV SLO ter začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Prijavitelji izbranih AV del morajo zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno in krajevno neomejene materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
12. Rok za dokončanje projektov: AV dela morajo biti dokončana v letu 2017.
13. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi s razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna dokumentacija razpisa dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija 

AAA Zlata odličnost