Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Ob-3631/16, Stran 2841
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna« 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi Občine Postojna (Uradni list RS, št. 67/16; v nadaljevanju: Odlok) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna«.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: http://www.postojna.si/o-obcini/razpisi-in-objave/javni-razpisi-narocila-in-objave/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Občina Postojna, Naslov: Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Ime javnega razpisa: »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna«
Številka javnega razpisa: 430-39/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt za izvedbo projekta »Energetska sanacija objektov in infrastrukture Občine Postojna« je Odlok.
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v štirinajstih objektih, ki so v lasti Občine Postojna in na omrežju javne razsvetljave v Občini Postojna. Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenih objektih.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte:
Št.
Objekt
Naslov
1. 
OBČINSKA STAVBA
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
2. 
KULTURNI DOM POSTOJNA
Gregorčičev drevored 2, 6230 Postojna
3. 
KNJIŽNICA BENA ŽUPANČIČA POSTOJNA
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
4. 
NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA
Kolodvorska cesta 3, 6230 Postojna
5. 
VRTEC POSTOJNA – ENOTA PASTIRČEK
Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna
6. 
VRTEC POSTOJNA – ENOTA ZMAJČEK
Gregorčičev drevored 8, 6230 Postojna
7. 
VRTEC POSTOJNA – ENOTA ŠKRATEK
Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna
8. 
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA – Matična šola
Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna
9. 
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA – POŠ BUKOVJE
Bukovje 4, 6230 Postojna
10. 
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA – POŠ STUDENO
Studeno 68, 6230 Postojna
11. 
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA – Matična šola
Trg padlih borcev 1a, 6230 Postojna
12. 
TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE PRESTRANEK
Ulica 25. maja 14a, 6258 Prestranek
13. 
GLASBENA ŠOLA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna
14. 
LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
15. 
OMREŽJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI POSTOJNA
Celotno območje Občine Postojna
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:
– Sklop 1: izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v štirinajstih objektih, ki so v lasti Občine Postojna;
– Sklop 2: izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov na omrežju javne razsvetljave v Občini Postojna.
Prijava je dopustna le za oba sklopa.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 31. 1. 2017 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča občine prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, dne 31. 1. 2017 ob 11.30.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 6. 2017.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@postojna.si, s pripisom za zadevo 430-39/2016. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom 21. 1. 2017 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani občine.
Občina Postojna 

AAA Zlata odličnost