Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Ob-3619/16, Stran 2839
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) in 5. člena Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13) Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent), objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prometa, vključno s šolskimi prevozi v Občini Jesenice
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Koncesijski akt: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 37/96, 16/97 in 57/13).
3. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v Občini Jesenice.
4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel na podlagi podeljene koncesije izključno pravico opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe, vključno s šolskimi prevozi na celotnem območju Občine Jesenice. Koncesija se podeli za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, ko koncesionar prične izvajati dejavnost. Začetek in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in pogoji za izbor koncesionarja so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za ocenjevanje:
– cena storitve (subvencija občine) za prvo leto izvajanja koncesionirane dejavnosti;
– opravljanje mestnega linijskega prometa in šolskih prevozov v drugih občinah.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Navedba finančnih zavarovanj (vzorci v razpisni dokumentaciji)
Skupaj s ponudbo:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti bančno garancijo v višini 20.000,00 €.
8. Prijava na javni razpis mora biti predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro koncesionarja za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v Občini Jesenice poda predlog izbora koncesionarja, na podlagi katerega direktor občinske uprave Občine Jesenice, izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje izbirne občinske gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi v Občini Jesenice, št. 354-10/2016«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno 13. 1. 2017 do 10. ure. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav, komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: komisija bo v petek, 13. 1. 2017 ob 12. uri, na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
13. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).
Občina Jesenice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti