Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3474. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2017, stran 12053.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 106. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 16. 11. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.109.369,17
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.548.205,68
70
DAVČNI PRIHODKI
1.386.039,25
700 Davki na dohodek in dobiček
1.306.132,50
703 Davki na premoženje
37.843,21
704 Domači davki na blago in storitve
42.063,54
71
NEDAVČNI PRIHODKI
162.166,43
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
131.616,24
711 Takse in pristojbine
1.483,75
712 Globe in druge denarne kazni
5.995,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.071,44
714 Drugi nedavčni prihodki
0,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
3.295,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
3.295,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
557.868,49
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
166.589,25
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
391.279,24
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.985.281,03
40
TEKOČI ODHODKI
567.982,86
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
182.047,05
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.585,71
402 Izdatki za blago in storitve
340.863,19
403 Plačila domačih obresti
7.566,91
409 Rezerve
9.920,00
41
TEKOČI TRANSFERI
717.845,29
410 Subvencije
890,60
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
476.713,65
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
7.893,16
413 Drugi tekoči domači transferi
232.347,88
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
688.902,88
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
688.902,88
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.550,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.750,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
124.088,14
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK 
(I.-7102)-(II.-403-404)
131.655,05
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
262.377,53
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
81.527,55
55
ODPLAČILA DOLGA
81.527,55
550 Odplačila domačega dolga
81.527,55
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
42.560,59
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–81.527,55
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–124.088,14
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2016
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletnih straneh občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-58/2016
Ribnica, dne 16. novembra 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost