Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3461. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2016, stran 12028.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 14. redni seji dne 30. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2016 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/16) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2016 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.977.674
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.421.777
70
DAVČNI PRIHODKI
1.988.277
700 Davki na dohodek in dobiček
1.852.657
703 Davki na premoženje
102.920
704 Domači davki na blago in storitve
32.700
71
NEDAVČNI PRIHODKI
433.500
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.
321.280
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Globe in denarne kazni
4.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
100.620
72
KAPITALSKI PRIHODKI
20.569
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20.569
74
TRANSFERNI PRIHODKI
535.328
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.
231.335
741 Prejeta državna sredstva iz drž. prorač. iz sred. EU
303.993
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.621.874
40
TEKOČI ODHODKI
617.962
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
112.425
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
16.460
402 Izdatki za blago in storitve
480.537
403 Plačila domačih obresti
7.540
409 Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.315.974
410 Subvencije
247.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
768.000
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
103.848
413 Drugi tekoči domači transferi
197.126
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.563.388
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.563.388
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
124.550
431 Investic. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.
100.360
432 Investic. transferi prorač. uporabnikom
24.190
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–644.200
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
73
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
38.724
500 Domače zadolževanje
38.724
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
39.080
55
ODPLAČILA DOLGA
39.080
550 Odplačila domačega dolga
39.080
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–644.556
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–356
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
644.200
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
644.556
9009 Splošni sklad za drugo
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-01-14/2016-108
Križevci, dne 30. novembra 2016
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost