Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3487. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin, stran 12075.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
V skladu z 42. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 82/14, 86/15) (v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje enote urejanja prostora MP 10 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev turističnega območja Copekovega mlina.
Na podlagi tega je Občina Velika Polana pristopila k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen 
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega enoto urejanja prostora MP 10.
Površina območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meri ca. 0,64 ha.
Območje podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.
4. člen 
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod Republike Slovenije za gozdove, OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Sprejem OPPN na občinskem svetu je predviden v roku 5 mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki. V primeru zahtev izdelave strokovnih podlag, okoljskega poročila ali usklajevanj na zahtevo nosilcev urejanja prostora oziroma del, ki lahko vplivajo na rok priprave OPPN, se rok za pripravo OPPN lahko podaljša.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti financira Občina Velika Polana.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Velika Polana.
Št. 001/2016 Ž/OPPN
Velika Polana, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Velika Polana 
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost