Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3478. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih, stran 12055.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 21. seji dne 1. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica), ustanovi javni zavod za izobraževanje odraslih, in sicer: “MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec” (v nadaljnjem besedilu: zavod), s sedežem v Slovenj Gradcu. Naslov zavoda se določi s sklepom direktorja. Poslovni naslov zavoda določi direktor zavoda s sklepom po predhodnem soglasju župana občine ustanoviteljice. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe ustanovitvenega akta.
Skrajšano ime zavoda je “MOCIS”.
2. člen 
Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestna občina Slovenj Gradec.
3. člen 
Zavod je pravna oseba, odgovorna za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ima pečat okrogle oblike, ki vsebuje ime in sedež zavoda, sredi pečatov je grb Republike Slovenije. Pečat je v velikosti premera 35 mm, lahko pa je tudi v velikosti premera 20 mm.
II. DEJAVNOST 
4. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.400 Posrednješolsko izobraževanje
P/85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P/85.421 Višješolsko izobraževanje
P/85.422 Visokošolsko izobraževanje
P/85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.530 Dejavnost vozniških šol
P/85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
I/56.300 Strežba pijač
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.010 Računalniško programiranje
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti
J/63.990 Drugo informiranje
L/68.200 Oddajanje lastnih in najetih nepremičnin
M/69.200 Računovodsko, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.100 Oglaševanje
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
M/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N/78.200 Posredovanje začasne delovne sile
N/78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.012 Dejavnost arhivov
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R/94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
R/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, med drugim dejavnost medgeneracijskega centra, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo zavoda.
C/10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva, slaščic
I/56.101 Restavracije in gostilne
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.104 Začasni gostinski obrati
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q/88.900 Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
Q/88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE 
5. člen
Zavod deluje enovito, brez organizacijskih enot.
IV. ORGANI ZAVODA 
6. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor.
7. člen 
Svet zavoda sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika zaposlenih in en predstavnik udeležencev, ki se izobražuje v zavodu.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec, predstavnika zaposlenih izberejo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, predstavnika udeležencev določi aktiv udeležencev na podlagi internega poziva. Natančnejši postopek in obdobje imenovanja predstavnika udeležencev se določi s statutom zavoda.
Predsednik sveta mora biti imenovan izmed predstavnikov ustanovitelja.
Mandat članov sveta zavoda je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Do izvolitve novih članov dotedanji opravljajo svojo funkcijo. Predsednika in namestnika na prvi konstitutivni seji izvolijo člani izmed sebe. Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta. Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.
8. člen 
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata članov sveta določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov zaposlenih in pripravi končno poročilo, ki ga javno objavi.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije,
– je razrešen.
Natančnejši postopek imenovanja predstavnika zaposlenih se določi s statutom zavoda.
9. člen 
Svet zavoda opravlja poleg nalog, ki jih določa zakon in ta odlok, še naslednje naloge:
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda;
– sprejema pravila zavoda in druge splošne akte, ki niso v pristojnosti direktorja;
– sprejema program dela;
– imenuje komisije, odbore;
– odloča o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na programe izobraževanja in dela zavoda.
10. člen 
Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda in andragoški vodja zavoda ter opravlja poleg nalog, ki jih določajo predpisi, še naslednje naloge:
– v okviru programa zavoda vodi poslovno politiko zavoda,
– skrbi za sredstva zavoda in z njimi gospodari v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda,
– opravlja druge naloge, ki niso v izrecni pristojnosti ustanovitelja ali sveta zavoda.
11. člen 
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi predhodnega soglasja Sveta Mestne občine Slovenj Gradec.
Direktor je imenovan za obdobje 5 let.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST 
12. člen
Zavod skladno z zakoni pridobiva sredstva iz:
– sredstev državnega proračuna, proračuna ustanoviteljice ter drugih javnih sredstev,
– plačil in prispevkov udeležencev izobraževanja in usposabljanja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
13. člen 
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod razporedi v skladu z zakonom, po pridobljenem soglasju ustanovitelja.
15. člen 
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega akta.
16. člen 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni, za moške in ženske.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
Najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka mora zavod pričeti s postopkom uskladitve statuta, drugih aktov oziroma dokumentacije zavoda z določili tega odloka in pričeti s postopkom imenovanja dodatnega člana sveta zavoda. Ostali člani sveta zavoda in sedanji direktor nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih (Uradni list RS, št. 65/98, 62/99, 11/01, 13/02, 79/06, 37/07, 47/10 in 40/16).
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-0001/1998
Slovenj Gradec, dne 1. decembra 2016
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost