Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3471. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2016, stran 12040.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. redni seji dne 1. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2016 
1. člen 
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2016 se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.631.496,06
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.465.070,06
70
DAVČNI PRIHODKI
5.596.431,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.986.433,00
703 Davki na premoženje
408.435,00
704 Domači davki na blago in storitve
201.563,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
868.639,06
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
619.257,43
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
25.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
86.223,18
714 Drugi nedavčni prihodki
129.958,45
72
KAPITALSKI PRIHODKI
204.946,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
992,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
203.954,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.961.480,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
940.493,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.020.987,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.974.470,25
40
TEKOČI ODHODKI
2.367.317,81
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
686.569,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
93.918,45
402 Izdatki za blago in storitve
1.513.009,99
403 Plačila domačih obresti
28.820,00
409 Rezerve
45.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.193.947,55
410 Subvencije
13.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.986.655,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
39.002,55
413 Drugi tekoči domači transferi
1.155.190,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.165.133,89
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.165.133,89
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
248.071,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
97.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
151.071,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–342.974,19
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-(II.-403-404)
–314.395,39
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
903.804,70
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.905,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.905,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.905,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
1.905,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
262.988,38
55
ODPLAČILA DOLGA
262.988,38
550 Odplačila domačega dolga
262.988,38
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–604.057,57
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–262.988,38
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
342.974,19
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
604.057,57
« 
2. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2016.
Št. 410-0056/2016
Ribnica, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti