Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 1101-5/2016-11 Ob-3645/16, Stran 2833
Na podlagi 3. člena in v skladu s členi od 78. do 84. Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) ter Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2016, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 19. 5. 2016 in Rebalansom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 29. 11. 2016, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis 
financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih – pilotni projekt (217. JR)
1. Namen in predmet javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini in njihovih matičnih organizacij, s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Krepitev teh povezav bo pripomogla h kroženju in plemenitenju znanja in internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora.
Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 31. 10. 2017.
2. Višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja
Vrednost javnega razpisa je 1.494.800,00 EUR.
Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) višini:
– 5.400,00 EUR (bruto) mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec sodelovanja v posameznem mesecu1. Med upravičene neposredne stroške se šteje stroške plačila za opravljeno delo z dodatki;
1Obdobje sodelovanja šteje od dneva, v katerem se je odvila prva aktivnost sodelovanja, do dne zadnje aktivnosti sodelovanja. Dopolnjen mesec se konča s pretekom tistega dneva v mesecu, ki je po svoji številki za eno število manjše od prvega dne gostovanja. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem mesecu. Če po zadnjem dopolnjenem mesecu sodelovanja sodelovanje traja vsaj nadaljnjih 15 dni, je prijavitelj upravičen do polovičnega zneska, to je 2.700,00 EUR (bruto).
– enkratnih povratnih potnih stroškov za prihod na gostovanje glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.
Stroške iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj izkazati z ustrezno dokumentacijo (plačilne liste, letalska vozovnica oziroma drug primerljiv dokument).
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, in sicer:
– za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ);
– za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja se lahko prijavijo raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči strokovnjak:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti,
– je bil po pridobljenem doktoratu znanosti do dne prijave na ta javni razpis vsaj 12 mesecev zaposlen v tujini, in sicer na visokošolski ustanovi oziroma v raziskovalnem inštitutu,
– že ima sklenjen dogovor s slovenskim visokošolskim zavodom ali raziskovalnim inštitutom za pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Dogovor mora vsebovati konkretne oblike sodelovanja, načrt dela in pričakovane rezultate gostovanja.
4. Dokumentacija
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo in žigosano vlogo, podpisano s strani zakonitega zastopnika.2
2Vlogo lahko podpiše tudi pooblaščenec zakonitega zastopnika; v tem primeru mora prijavitelj vlogi priložiti original ali overjeno fotokopijo pooblastila pooblaščencu, iz katerega mora jasno izhajati, da je pooblaščenec pooblaščen za vložitev vloge; v istem pooblastilu se lahko določijo tudi druga dejanja, za katera je dano pooblastilo.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora prijavitelj priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev, izbirnih meril in zahtev postopka:
– dokazilo o pridobljenem doktoratu znanosti za gostujočega strokovnjaka,
– dokazilo o zaposlitvi gostujočega strokovnjaka v tujini na visokošolski ustanovi oziroma v raziskovalnem inštitutu (če je bil vlagatelj zaposlen pri več delodajalcih, predloži dokazila za toliko zaposlitev, da izkaže ustrezno trajanje zaposlitve),
– izjavo gostujočega strokovnjaka, da ga prijavitelj prijavi za financiranje po tem javnem razpisu,
– potrdilo o plačilu upravne takse skladno z zadnjim odstavkom te točke, če gre za prijavitelja, ki ni oseba javnega prava skladno z naslednjim odstavkom.
Skladno z 2.a točko prvega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) so plačila upravnih taks po tem razpisu oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava.
Prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,60 EUR, in sicer 4,50 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,10 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 96091-7111002-110217.
5. Razvrščanje vlog in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna oseba.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev oziroma poteka roka za vložitev vlog.
Če bo istočasno prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, se bo za odločitev o izbiri prijavitelja uporabilo merilo daljšega obdobja izkazane zaposlitve v tujini. Če bo sklad za odločitev moral uporabiti navedeno razmejitveno merilo, bo prijavitelja pozval, da izkaže trajanje zaposlitve gostujočega strokovnjaka v tujini, če to iz vloge ne bo razvidno.
Prijavitelj, ki bi glede na višino sredstev, ki so še razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del sofinanciranja glede na zaprošeni znesek, se mu dodeli sofinanciranje le v sorazmernem znesku.
6. Rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok za prijavo in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 15. 3. 2017.
Prijavitelj mora vlogo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 217. javni razpis).
Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer v poslovnem času.
Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se čas, ko sklad prejme vlogo, šteje dan in ura oddaje na pošti. Osebno oddana vloga je oddana pravočasno, če je vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času.
Vloge, vložene po porabi sredstev in po poteku roka za zbiranje vlog, bo sklad zavrgel.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Prijavitelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pozvan k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bo dopolnil v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi, bo sklad tako vlogo zavrgel.
Vloge, poslane po elektronski pošti, ki ne bodo podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se ne bodo upoštevale.
7. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpisa.
Po dokončnosti odločbe ter predložitvi morebitnih, v odločbi zahtevanih dokazil, sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju.
Prijavitelj je dolžan:
– zagotoviti izvedbo pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja v dogovorjenem obsegu in trajanju;
– v roku enega meseca po zaključku pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja skladu predložiti vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju ter tudi dokazila o porabi sredstev, če jih sklad naknadno zahteva;
– skladu javiti vse spremembe, ki bi lahko vplivale na izvrševanje pogodbe, v osmih dneh od dneva nastanka spremembe oziroma od dneva, ko je za spremembo izvedel.
Izplačilo se izvede na poslovni račun prijavitelja v odobrenem znesku praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejemu obvestila o odhodu oziroma prihodu gostujočega znanstvenika.
Podrobneje so druge obveznosti urejene s pogodbo o financiranju in SPP.
8. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo vlagatelji dobijo na spletni strani sklada www.sklad‐kadri.si ali na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi – 217. javni razpis, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, po e-pošti na naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si in tel. 01/434-10-81.
10. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu razmerij: skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) (Uradni list RS, št. 39/16), ki se začne uporabljati 1. 1. 2017, se bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register ta sklad prevzame med drugim tudi vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh zadev in štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti po tem javnem razpisu.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

AAA Zlata odličnost