Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Ob-3641/16, Stran 2845
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), 20. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in 17. člena Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13) Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
direktorja 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
1. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) (Uradni list RS, št. 39/16 z dne 3. 6. 2016) se Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pripoji k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017. Novo ime javnega sklada je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
2. Za direktorja Sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna.
3. Prijava mora vsebovati:
– kopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; kandidat naj navede tudi delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih;
– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna,
b) da za namen postopka javnega natečaja izrecno dovoljuje Skladu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat v pridobitev podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila,
c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
Prijava mora vsebovati življenjepis v Europass obliki in vizijo delovanja in razvoja sklada na največ petih straneh.
Nepopolne in prepozne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
4. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada. Nadzorni svet sklada oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja. Direktor bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, predviden nastop mandata je 1. 4. 2017.
Direktor bo delo opravljal v prostorih Sklada v Ljubljani.
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, na spletni strani sklada in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.
6. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o imenovanju, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 8 dni od imenovanja direktorja.
7. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 01/472-09-90 (kontaktna oseba Aleš Marinček).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost