Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3456. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, stran 12019.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Brezovica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Brezovica določa način priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) za potrebe spremembe namembnosti oziroma obravnavo razvojnih pobud občanov in drugih vlagateljev.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica (v nadaljevanju: sdOPN) so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN) 
Izvedejo se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, ki se nanašajo na širitev oziroma spremembo namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča v sklopu pobud občanov, ki so jih naslovili na Občino Brezovica. Skladno z določili prostorskega načrtovanja se bodo upoštevale le tiste razvojne potrebe, ki bodo izpolnjevale pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja Občine Brezovica, upoštevale varstvene in varovalne omejitve v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
3. člen 
(vsebina in oblika OPN) 
Izvedla se bo tako dopolnitev grafičnega, kakor tudi besedilnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica.
5. člen 
(postopek in roki priprave OPN) 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
1.
Izdelava Sklepa o pričetku postopka (občina)
november 2016
2.
Objava Sklepa v Uradnem listu RS (občina)
december 2016
3.
Pregled splošnih smernic NUP (izdelovalec)
februar 2017
4.
Izdelava Osnutka sdOPN (izdelovalec)
marec 2017
5.
Pregled osnutka sdOPN (občina)
marec 2017
6.
Vloga za pridobitev posebnih smernic (občina)
april 2017
7.
Dopolnitev Osnutka sdOPN (izdelovalec)
maj 2017
8.
Vloga za objavo Osnutka na strežniku MOP (izdelovalec/občina)
junij 2017
9.
Dopolnitev Osnutka sdOPN glede na pripombe MOP (izdelovalec)
junij 2017
10.
Vloga za pridobitev 1. mnenj (občina)
julij/avgust 2017
11.
Vloga za pridobitev odločbe CPVO (občina)
avgust 2017
12.
Pregled in analiza 1. mnenj (izdelovalec)
september 2017
13.
Usklajevanje z NUP-i (izdelovalec)
november 2017
14.
Izdelava dopolnjenega osnutka sdOPN (izdelovalec)
november 2017
15.
1. branje na občinskem svetu občine (občina/izdelovalec)
december 2017
16.
Objava sklepa o javni razgrnitvi sdOPN (občina)
januar 2018
17.
Javna razgrnitev in javna obravnava sdOPN (občina/izdelovalec)
januar/februar 2018
18.
Izdelava stališč do pripomb (izdelovalec)
marec 2018
19.
Objava stališč na spletni strani Občine Brezovica (občina)
marec 2018
20.
Izdelava predloga sdOPN (izdelovalec)
april 2018
21.
Vloga za objavo predloga sdOPN na strežniku MOP (izdelovalec/občina)
maj 2018
22.
Dopolnitev predloga sdOPN glede na pripombe MOP (izdelovalec)
maj 2018
23.
Vloga za pridobitev 2. mnenj (občina)
junij/julij 2018
24.
Usklajevanje z NUP-i (izdelovalec)
julij 2018
25.
2. branje na občinskem svetu (občina/izdelovalec)
september 2018
26.
Objava Odloka o sdOPN v Uradnem listu RS (občina)
oktober 2018
27.
Izdelava končnega gradiva (izdelovalec)
november 2018
28
Predaja gradiva Upravni enoti, MOP-u (občina)
december 2018
Opomba: v kolikor je izdana odločba, da je za predmetno območje podana zahteva po celoviti presoji vplivov na okolje, se roki ustrezno prilagodijo, glede na predpis o varstvu okolja. Roke se objavi le na uradni spletni strani Občine Brezovica. Prav tako se roki spremenijo v kolikor se opredelijo drugačni roki med naročnikom in izvajalcem sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, ter v kolikor nosilci urejanja prostora zahtevajo dopolnitev na vložena gradiva.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPN so:
1. Za področje razvoja poselitve:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor – Dunajska 21, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE – Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode – Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana
PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
Javno komunalno podjetje Brezovica, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
14. Za področje lokalnih cest:
Javno komunalno podjetje Brezovica, Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN-ja, ter vseh predpisanih in zahtevanih strokovnih podlag, zagotovi Občina Brezovica.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.brezovica.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-120/2016-1
Brezovica, dne 29. novembra 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost