Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3458. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2017, stran 12023.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je župan Občine Kamnik dne 6. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kamnik (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/15, 80/15, 92/15 in 63/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
januar–marec 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.761.838
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.389.750
70
DAVČNI PRIHODKI
4.049.750
700 Davki na dohodek in dobiček
3.830.450
703 Davki na premoženje
205.000
704 Domači davki na blago in storitve
14.300
71
NEDAVČNI PRIHODKI
340.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
167.000
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
15.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.000
714 Drugi nedavčni prihodki
130.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
20.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
20.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.352.088
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
733.263
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
618.825
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.539.711
40
TEKOČI ODHODKI
1.729.824
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
414.538
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
53.779
402 Izdatki za blago in storitve
1.182.651
403 Plačila domačih obresti
6.356
409 Rezerve
72.500
41
TEKOČI TRANSFERI
2.471.144
410 Subvencije
825
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.571.465
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
92.559
413 Drugi tekoči domači transferi
806.295
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.320.886
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.320.886
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.857
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.857
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
222.127
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE 
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA 
222.127
55 
ODPLAČILA DOLGA
222.127
550 Odplačila domačega dolga
222.127
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–222.127
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–222.127
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-0057/2016
Kamnik, dne 6. decembra 2016
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti