Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 5/2016, stran 12089.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 19. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 5/2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2016 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 5/2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.620.439
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.582.749
70
DAVČNI PRIHODKI
4.236.579
700 Davki na dohodek in dobiček
3.646.228
703 Davki na premoženje
344.650
704 Domači davki na blago in storitve
245.701
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.346.170
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
413.649
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Globe in druge denarne kazni
1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.000
714 Drugi nedavčni prihodki
912.521
72
KAPITALSKI PRIHODKI
388.073
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
829
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
387.244
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.644.617
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.280.203
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
364.414
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.652.096
40
TEKOČI ODHODKI
2.553.088
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
289.724
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
41.988
402 Izdatki za blago in storitve
1.945.356
403 Plačila domačih obresti
50.000
409 Rezerve
226.020
41
TEKOČI TRANSFERI
2.658.111
410 Subvencije
185.779
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.614.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
264.998
413 Drugi tekoči domači transferi
592.634
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.126.373
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.126.373
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
314.524
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
173.544
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
140.980
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–31.657
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
186.161
50
ZADOLŽEVANJE
186.161
500 Domače zadolževanje
186.161
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
252.632
55
ODPLAČILA DOLGA
252.632
550 Odplačila domačega dolga
252.632
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–98.128
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–66.470
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
31.657
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
98.128
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2016 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2016, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2016 se zagotavljajo v višini 29.644,18 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2016 se spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 186.161,47 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2016
Puconci, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.
 

AAA Zlata odličnost