Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3488. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona, stran 12076.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 8. izredni seji dne 1. decembra 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
V skladu z 42. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 82/14 in 86/15) (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) je za območje enot urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev kmetijsko gospodarske cone.
Na podlagi tega je Občina Velika Polana pristopila k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen 
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8. Za izvedbo načrtovane prostorske ureditve bodo potrebne tudi prostorske ureditve na sosednjih območjih, zato sta k območju občinskega podrobnega prostorskega načrta priključena tudi dela enot urejanja prostora MP 6 in EU 23.
Površina območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meri cca 14 ha.
Območje podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.
4. člen 
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. člen 
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta na občinskem svetu je predviden v roku 5 mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti financira Občina Velika Polana.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Velika Polana.
Št. 3-8/2016-I OS
Velika Polana, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Velika Polana 
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti