Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3485. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje, stran 12075.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 16. 11. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) se v 2. členu doda nova alineja, ki se glasi:
»– so prejemniki tudi tista društva, ki imajo sedež izven Občine Trebnje, vendar že najmanj eno leto brez prekinitve izvajajo program na območju Občine Trebnje, pri tem se upoštevajo samo aktivnosti na območju Občine Trebnje in število članov iz Občine Trebnje.«
2. člen 
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika. Izračun vrednosti točke je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezne vsebine v okviru letnega programa športa v Občini Trebnje. Vrednost točke za posamezne vsebine športnega programa se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenim izvajalcem posameznega športnega programa. Ostanek nerazdeljenih sredstev posameznega področja se razdeli po deležih glede na število točk, kot so jih dosegli prijavitelji, vendar največ do višine zaprošenih sredstev oziroma do deleža sofinanciranja, določenega s tem pravilnikom ali letnim programom. Strokovna komisija lahko ostanek nerazdeljenih sredstev na posameznem področju prerazporedi tudi na drugo področje.«
3. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek javnega razpisa izvede občinska uprava. Občinska uprava pripravi tudi vsebinski in finančni pregled prispelih vlog, ki ga predloži strokovni komisiji za šport. V skladu s pogoji in merili za vrednotenje športnih programov v Občini Trebnje, ki so sestavi del tega pravilnika, in v skladu z razpisnimi pogoji, strokovna komisija, ki jo imenuje župan, obdela in pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev.«
4. člen 
V enakem besedilu, kot je navedeno v 1. členu, se spremeni besedilo v prilogi: Pogoji in merila s tabelami za vrednotenje športnih programov v Občini Trebnje, in sicer pod točko 1.1.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2016
Trebnje, dne 5. decembra 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost