Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3464. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016, stran 12031.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 2. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.656.765
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.220.900
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.781.685
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.146.144
703 Davki na premoženje 
235.516
704 Domači davki na blago in storitve 
400.025
706 Drugi davki 
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
439.215
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
282.021
711 Takse in pristojbine 
3.300
712 Denarne kazni 
3.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
150.294
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
12.750
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
12.750
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
423.115
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
423.115
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.767.150
40
TEKOČI ODHODKI 
1.154.972
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
171.750
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
26.223
402 Izdatki za blago in storitve 
877.649
403 Plačila domačih obresti 
26.350
409 Rezerve 
53.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.483.446
410 Subvencije 
15.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
800.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
130.206
413 Drugi tekoči domači transferi
538.190
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.078.329
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.078.329
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
50.403
430 Investicijski transferi 
50.403
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–106.385
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
7.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
7.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.) 
–24.761
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
164.839
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
189.600
55
ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 
189.600
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–128.146
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
331.246
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016.
Št. 032-0111/2016
Podčetrtek, dne 5. decembra 2016
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti