Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Ob-3623/16, Stran 2844
Svet zavoda Vrtca Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, na podlagi sklepa 10. seje Sveta zavoda Vrtca Ptuj z dne 28. 11. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 3. 5. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Ptuj, Puhova ulica 6, 2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi predložiti program vodenja vrtca za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji delovni dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Sveta zavoda Vrtca Ptuj 

AAA Zlata odličnost