Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 900-3/2016 Ob-3617/16, Stran 2844
Svet Centra za socialno delo Ljubljana Šiška razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 32. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Šiška ter sklepa seje sveta zavoda z dne 1. 12. 2016 delovno mesto
direktorja (M/Ž)
Centra za socialno delo Ljubljana Šiška 
Za direktorja (M/Ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis ter program razvoja oziroma vizijo dela centra za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, z oznako: »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana Šiška 

AAA Zlata odličnost