Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3466. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek, stran 12034.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 2. 12. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek iz drugih javnih razpisov ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Občine Podčetrtek.
II. SPLOŠNE DOLOČBE 
2. člen 
Na podlagi določb tega pravilnik se iz proračuna Občine Podčetrtek sofinancirajo:
– prireditve, za katere Občino Podčetrtek zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo ponudbo občine;
– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek;
– prireditve in projekti, za katere se Občina Podčetrtek na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanja potreb odloči, da bo pokrovitelj.
Višina sofinanciranja prireditev in projektov se vsako leto posebej določi v občinskem proračunu.
Sredstva se lahko namenijo tudi za sofinanciranje prireditev in projektov, ki so bili izvedeni pred izvedbo javnega poziva za tekoče proračunsko leto.
3. člen 
Pravico do sofinanciranja ene prireditve ali projekta v tekočem letu imajo:
– društva, ki imajo sedež na območju Občine Podčetrtek in se niso prijavili na noben drug javni razpis za sofinanciranje sredstev iz proračuna;
– društva, javni zavodi, kateri nimajo sedeža v Občini Podčetrtek, vendar organizirajo prireditev na območju Občine Podčetrtek ali na prireditvi sodelujejo tudi društva iz Občine Podčetrtek.
Izvajalci morajo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta.
4. člen 
Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani oziroma katerih pokrovitelj je Občine Podčetrtek, morajo:
– biti izvedeni na območju Občine Podčetrtek ali pa morajo biti ustvarjalci občani Občine Podčetrtek, če gre za projekt ali prireditev, ki promovira Občino Podčetrtek,
– biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
– imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Podčetrtek,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Podčetrtek.
Na vseh promocijskih materialih prireditve ali projekta mora biti obvezno objavljen razpoznavni znak oziroma grb Občine Podčetrtek. Prav tako je potrebno vsepovsod navesti, da projekt sofinancira Občina Podčetrtek.
III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV 
5. člen 
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega poziva za tekoče proračunsko leto, ki se objavi v Časopisu OKO in na spletni strani Občine Podčetrtek. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.
Javni poziv mora vsebovati:
– naziv naročnika;
– predmet javnega razpisa;
– višino sredstev, ki so na razpolago;
– informacijo o zahtevani dokumentaciji.
6. člen 
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba občinske uprave in so v času razpisa na voljo v sprejemni pisarni in na spletni strani Občine Podčetrtek.
Izvajalci morajo oddati vloge na predpisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo vlogo v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj« na naslov Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
7. člen 
Postopek dodelitve finančnih sredstev izvede komisija, ki jo imenuje za tekoče proračunsko leto župan in jo sestavljajo trije člani, od katerih morata biti najmanj dva iz občinske uprave. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
8. člen 
Vloge, prispele na javni poziv, se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se lahko ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna.
9. člen 
Župan z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o sofinanciranju prireditve oziroma projekta.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu
– vrsta, vsebina in obseg
– čas realizacije
– višina dodeljenih sredstev
– način in rok nakazila sredstev
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo
– rok in način predložitev poročil in dokazil o namenski porabi sredstev
– rok in način obveznosti vračila sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev.
10. člen 
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju predloga prireditve oziroma projekta.
11. člen 
Izvajalci morajo po končani prireditvi predložiti občinski upravi poročilo o namenski porabi sredstev, v nasprotnem primeru lahko občina zahteva vračilo sredstev.
12. člen 
Ko so razpisana sredstva porabljena, občinska uprava objavi v mediju in na spletni strani, da je javni poziv zaključen.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOSTENJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV 
13. člen 
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:
1. Promocija Občine Podčetrtek (0–20 točk)
2. Kakovost, realnost in dostopnost prireditve ali projekta (0–40 točk)
3. Izvedba projektov in prireditev v preteklem koledarskem letu (0–10 točk)
4. Tradicionalnost in inovativnost (0–10 točk)
5. Celovita promocija prireditve ali projekta (0–10 točk).
Višina sredstev se določi na podlagi doseženega števila točk in ocenjene vrednosti projekta ali prireditve.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0112/2016
Podčetrtek, dne 5. decembra 2016
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost