Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3453. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o., stran 12008.

  
Na podlagi tretje alineje 6., 25. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 473. in 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15), 6., 20. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 5. in 18. člena Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07 in 53/12), 18., 78. in 114. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 5. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15), 6. in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013), 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 57/2015), 5. in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12), 5., 7., 15. in 82. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) ter 4., 16. 74. in 76. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08, 105/12), so Občinski svet Občine Apače na 9. izredni seji dne 7. 12. 2016, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 6. izredni seji dne 7. 12. 2016, Občinski svet Občine Križevci na 3. izredni seji dne 7. 12. 2016, Občinski svet Občine Ljutomer na 3. izredni seji dne 7. 12. 2016, Občinski svet Občine Radenci na 6. izredni seji dne 7. 12. 2016, Občinski svet Občine Razkrižje na 5. izredni seji dne 7. 12. 2016, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3. izredni seji dne 7. 12. 2016 in Občinski svet Občine Veržej na 3. izredni seji dne 7. 12. 2016 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
(1) Javno podjetje Prlekija d.o.o. je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09) in je vpisano v sodni register pod št. Srg 2009/30429.
(2) S tem odlokom se usklajujejo pristojnosti in delovanje Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) z veljavnimi predpisi in drugimi sprejetimi akti.
(3) Ustanoviteljice javnega podjetja so:
– Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, matična številka 2215632000,
– Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, matična številka 5880289000,
– Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, matična številka 1332147000,
– Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, matična številka 5874092000,
– Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična številka 5880297000,
– Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična številka 1332163000,
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, matična številka 5880319000,
– Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, matična številka 1332171000,
(v nadaljevanju: ustanoviteljice).
2. člen 
(namen odloka in ustanovitev Sveta ustanoviteljic) 
(1) Ta odlok določa ustanoviteljske pravice, način njihovega izvrševanja in način usklajevanja odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem občinskih gospodarskih javnih služb.
(2) S tem odlokom se ustanavlja Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje pravic iz prvega odstavka tega člena in za izvajanje ostalih nalog po tem odloku.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršujejo ustanoviteljice prek Sveta ustanoviteljic in na skupščini, v skladu s tem odlokom in družbeno pogodbo.
(4) Če je posamezna pravica ali obveznost urejena v odloku in družbeni pogodbi, se uporablja ta odlok, razen če ni s tem odlokom drugače določeno.
3. člen 
(ustanovitev in prenehanje) 
(1) Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
(2) Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– na podlagi razveljavitve tega odloka v eni ali več ustanoviteljicah, pod pogojem iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Javno podjetje lahko preneha kot oseba javnega prava z razveljavitvijo tega odloka in se lahko izvede na podlagi soglasja vseh ustanoviteljic, vendar na podlagi drugega odstavka 41. člena medobčinskega Sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C, z dne 25. 5. 2016 (v nadaljevanju »sporazum«), ne pred 31. 12. 2022, razen zaradi obvezne prilagoditve državnih predpisov o obveznih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb.
4. člen 
(izstop ustanoviteljice) 
(1) Ustanoviteljica lahko po 31. 12. 2022 iz javnega podjetja izstopi, če se odloči, da javno podjetje za njo ne bo več izvajalo gospodarske javne službe v tej obliki.
(2) Svoj izstop mora ustanoviteljica sporočiti s priporočeno pošiljko skupščini javnega podjetja najmanj šest mesecev pred izstopom.
(3) Če javno podjetje ali ustanoviteljice ovirajo ali onemogočajo pravočasno uresničitev pravice ustanoviteljice do izstopa in v drugih primerih, ki jih določa zakon, lahko ustanoviteljica s tožbo od javnega podjetja zahteva izstop.
(4) Ustanoviteljica, ki je izstopila, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izstopu. Vrednost poslovnega deleža ustanoviteljice, ki izstopa, oceni pooblaščeni cenilec vrednosti podjetij in poslovnih deležev.
(5) Javno podjetje je dolžno izplačati ustanoviteljici, ki izstopa, vrednost njenega deleža najkasneje v dveh letih od dneva izstopa z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled.
(6) Ustanoviteljica mora pred datumom izstopa poravnati vse obveznosti do javnega podjetja na podlagi tega odloka in sklenjenih pogodb. Če zaradi izstopa in zaradi tega zmanjšanega obsega dela v javnem podjetju, nastopijo razlogi za prenehanje delovnega razmerja sorazmernemu številu delavcem za nedoločen čas v javnem podjetju, ustanoviteljica, ki izstopa, prevzame sorazmerni delež delavcev ali zagotovi sredstva za odpravnine.
5. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime (firma) javnega podjetja je: Javno podjetje Prlekija d.o.o. Skrajšano ime (skrajšana firma) je: JP Prlekija d.o.o..
(2) Sedež podjetja je Babinska cesta 2 A, 9240 Ljutomer.
6. člen 
(pečat) 
(1) Javno podjetje ima pečat z naslednjo vsebino: Javno podjetje Prlekija d.o.o. Pečat lahko vsebuje tudi zaščitni znak javnega podjetja.
(2) Zaščitni znak se lahko spremeni s sklepom skupščine.
DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA 
7. člen 
(registracija dejavnosti) 
(1) Javno podjetje se v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, registrira za opravljanje vsaj naslednjih dejavnosti:
a) glavna dejavnost je 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode;
b) druge dejavnosti so:
37.000
Ravnanje z odplakami
42.110
Gradnja cest
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plin
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310
Fasaderska in štukaterska dela
43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330
Oblaganje tal in sten
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
49.410
Cestni tovorni promet
49.500
Cevovodni transport
52.100
Skladiščenje
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 
Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.290 
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
(2) Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, oziroma, ki pripomorejo k izvajanju občinskih gospodarskih javnih služb, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(3) Skupščina lahko brez spremembe tega odloka, če je to treba, pri pristojnem organu registrira dodatne dejavnosti.
8. člen 
(gospodarske javne službe) 
(1) Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, in sicer:
a) obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej,
b) obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Apače, Križevci, Ljutomer, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
(2) Javno podjetje izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena skladno z odlokom, sprejetim za posamezno gospodarsko javno službo v posamezni občini.
9. člen 
(javna pooblastila in druge naloge) 
(1) Javno podjetje izvaja naslednje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb:
– sodeluje pri razvoju, načrtovanju in pospeševanju gospodarskih javnih služb,
– podaja predloge ustanoviteljicam za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb.
(2) Javno podjetje upravlja z gospodarsko javno infrastrukturo skladno s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem občin in predpisi o izvajanju posamezne gospodarske javne službe.
(3) Javno podjetje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvaja naslednja javna pooblastila:
– daje mnenja, določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo gospodarsko javno infrastrukturo,
– daje predpisana soglasja za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Javno podjetje na podlagi predpisov, ki urejajo geodetsko dejavnost, vzpostavlja, vodi in vzdržuje posamezne katastre gospodarske javne infrastrukture za ustanoviteljice, za katere izvaja gospodarske javne službe.
(5) Ustanoviteljice lahko javno podjetje pooblastijo ali mu naročijo, neposredno ali z javnim naročilom, vodenje in/ali izvajanje investicijskih ali investicijsko-vzdrževalnih del na gospodarski javni infrastrukturi.
LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE 
10. člen 
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša nominalno 200.000 EUR in so ga ustanoviteljice zagotovile 29. 5. 2009 ob ustanovitvi v denarju.
(2) Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic znašajo:
Občina
Poslovni 
delež v  %
Osnovni vložek 
v EUR
Apače
9,52
19.040
Gornja Radgona
22,50
45.000
Križevci 
9,07
18.140
Ljutomer
30,77
61.540
Radenci
13,71
27.420
Razkrižje
3,41
6.820
Sveti Jurij ob Ščavnici
7,59
15.180
Veržej
3,43
6.860
Skupaj
100
200.000
(3) Skupščina javnega podjetja lahko sklene, da se poveča osnovni kapital javnega podjetja.
(4) Prenos poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju na pravne osebe zasebnega prava ni dopusten.
(5) Prenos poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev s strani posamezne ustanoviteljice na drugo ustanoviteljico je dopusten na podlagi 100 % soglasja ostalih ustanoviteljic, ki deleža ne prenašajo, vendar ne pred 31. 12. 2022.
11. člen 
(pogodba o prenosu infrastrukturnih objektov) 
Ustanoviteljice in javno podjetje sklenejo pogodbo o izvajanju javne službe in najemu gospodarske javne infrastrukture ter vzdrževanju skupne gospodarske infrastrukture, ki jo javno podjetje potrebuje za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz 8. člena tega odloka.
12. člen 
(odgovornost za poslovanje javnega podjetja) 
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
13. člen 
(občinski sveti ustanoviteljic) 
Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti javnega podjetja pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju javnega podjetja in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih ustanoviteljic (družbenikov) v javno podjetje,
– odločanja o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode posamezne občine,
– potrjevanja morebitne subvencije za uporabnike na svojem območju občine,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine in sveta ustanoviteljic ter
– odločanja o zadolževanju.
UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA IN DELO SVETA USTANOVITELJEV 
14. člen 
(ustanovitev skupnega organa občin) 
(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in drugih pravic povezanih z njegovim delovanjem, določenih v tem odloku, ustanovi Svet ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljic sprejme svoj pečat. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.
15. člen 
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) ustanoviteljic javnega podjetja. Za zastopanje na seji Sveta ustanoviteljic lahko župani pooblastijo drugo osebo.
(2) Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci, Apače, Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej in Razkrižje.
(3) Svet ustanoviteljic izvaja svoje naloge na sejah. Seje potekajo praviloma na sedežu organa.
(4) Sedež organa je v občini, kjer je sedež javnega podjetja, na naslovu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
16. člen 
(način sprejemanja odločitev Sveta ustanoviteljic) 
(1) O pravicah in obveznostih po tem odloku odloča Svet ustanoviteljic, če je na seji navzočih najmanj 6 županov, ki imajo v kapitalskem deležu najmanj 60 %, razen pri glasovanju o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ko morajo biti prisotni vsi župani ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljic sprejme veljaven sklep, če so zanj glasovali:
– vsi župani v primeru odločanja o cenah obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pri čemer morajo župani pridobiti mnenje o izdelanem elaboratu s strani svojih občinskih svetov,
– v vseh ostalih primerih najmanj 6 županov, ki morajo imeti v kapitalskem deležu najmanj 60 %.
(3) V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic, ki se članom posreduje najmanj 7 dni pred sejo, se določi naknadni dan zasedanja sveta ustanoviteljic, za primer, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bil sklepčen, kar velja le za primere iz tretje alineje drugega odstavka tega člena Svet ustanoviteljic na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih županov, ob upoštevanju kvorumov iz prejšnjega odstavka tega člena. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
17. člen 
(pristojnosti Sveta ustanoviteljic) 
(1) Svet ustanoviteljic:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, po predhodnem mnenju občinskih svetov,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema merila za določitev variabilnega dela plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja;
– odloča o višini nagrade članom skupščine,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– odloča v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, da o določenem vprašanju odloča organ občine, pa ni določeno, da je takšna naloga v pristojnosti občinskega sveta,
– je posvetovalni organ občinskega sveta ali skupščine v zvezi z nalogami iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(2) Svet ustanoviteljic lahko od posamezne občine ustanoviteljice zahteva, da mu le-ta posreduje informacije in odločitve v zvezi z:
– izvajanjem javnih služb,
– odločanjem o zadolževanju,
– vstopom nove ustanoviteljice (družbenika),
– statusnimi spremembami ali prenehanjem javnega podjetja in
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
(3) Svet ustanoviteljic lahko od skupščine zahteva, da mu le-ta posreduje informacije in dokumentacijo v zvezi z:
– izplačili dobička in pokrivanjem izgube,
– s poslovno politiko, programi dela ter finančnimi načrti javnega podjetja,
– programom za obvladovanje kakovosti poslovanja.
(4) Svet ustanoviteljic ima pravico informacije in dokumentacijo zahtevati pred sprejemom odločitve in lahko nanje poda mnenje.
(5) Svet ustanoviteljic potrjuje načrt predvidenih obnov gospodarske javne infrastrukture, ki je v solastništvu ustanoviteljic.
18. člen 
(strokovne in administrativne naloge) 
(1) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Občine Ljutomer.
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se krijejo v skladu s 19. členom tega odloka.
19. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic) 
(1) Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljic zagotavljajo občine iz proračuna po enakih deležih vseh članov v Svetu ustanoviteljic.
(2) Če se seja izvede zgolj v zvezi z nalogami gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, krijejo sredstva občine, za katere se ta dejavnost izvaja.
20. člen 
(dolžnost obveščanja) 
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja.
ORGANI 
21. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– direktor.
22. člen 
(sestava skupščine) 
(1) Skupščino sestavljajo člani – predstavniki ustanoviteljic, ki izmed sebe za vsako koledarsko leto izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Člani skupščine imajo namestnike.
(2) Župan vsake občine ustanoviteljice imenuje in razrešuje po enega člana skupščine in njegovega namestnika. Člani skupščine in njihovi namestniki se imenujejo izmed zaposlenih uslužbencev občinske uprave posamezne občine ustanoviteljice ali izmed drugih oseb. Imenovani član skupščine in njegov namestnik morata imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo.
(3) Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, vezan pa je na mandat župana. Člani skupščine in namestniki so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
(4) Izmed članov se izvoli nov predsednik skupščine po naslednjem zaporedju: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Za namestnika predsednika skupščine se izvoli član skupščine ustanoviteljice, ki ji po načelu rotacije v naslednjem koledarskem letu pripada mandat predsednika skupščine. Po poteku mandata se v mandatu nove skupščine zaporedje nadaljuje.
(5) Predsednik skupščine zastopa javno podjetje v razmerju do direktorja javnega podjetja.
23. člen 
(razdelitev glasov v skupščini) 
Člani skupščine imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član:
Član skupščine iz občine
Osnovni vložek 
v EUR
Število 
glasov
Apače
19.040
381
Gornja Radgona
45.000
900
Križevci
18.140
363
Ljutomer
61.540
1231
Radenci
27.420
548
Razkrižje
6.820
136
Sveti Jurij ob Ščavnici
15.180
304
Veržej
6.860
137
Skupaj
200.000
4000
24. člen 
(pristojnosti skupščine) 
(1) Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih vprašanjih javnega podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov in niso v pristojnosti ustanoviteljic in/oziroma sveta ustanoviteljic.
(2) Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja ter odloča o letnih planih in programih javnega podjetja,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja in o izdajanju vrednostnih papirjev po predhodnem soglasju vseh lastnikov,
– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu javnega podjetja in ki po vrednosti presegajo 40.000 EUR,
– odloča o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,
– odloča o sprejemu splošnih aktov javnega podjetja,
– odloča o predlogu ustanoviteljicam za spremembo tega odloka, kolikor to ni v pristojnosti sveta ustanoviteljic,
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določajo zakon, drug predpis, kolektivna pogodba ali odlok,
– sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja, ter odloča o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube,
– izbira in imenuje revizorja,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in javnega podjetja, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– predhodno odloča o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– predhodno odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 20.000 EUR,
– predhodno odloča o najemanju dolgoročnih posojil,
– predhodno odloča o najemanju kratkoročnih posojil v vrednosti, ki presega 50.000 EUR,
– predhodno odloča ob pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
– predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz tega odloka,
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju sveta ustanoviteljev,
– daje smernice za delo direktorju,
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz tega odloka.
(3) Skupščina lahko daje mnenja k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarskih javnih služb, za katere je to podjetje pooblaščeno, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic oziroma svet ustanoviteljic.
(4) Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljice.
25. člen 
(sklic skupščine) 
(1) Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja ali župana katerekoli ustanoviteljice. Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom. Skupščina se sklicuje najmanj štirikrat na leto.
(2) V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki nadomešča predsednika.
(3) Skupščina se sklicuje s priporočenim pismom, ki mora biti članom vročeno najmanj petindvajset dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje s priloženim gradivom.
(4) V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine.
(5) Administrativna dela za skupščino izvaja javno podjetje.
26. člen 
(delovanje in sprejem odločitev v skupščini) 
(1) Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih toliko članov, da imajo več kot 60 % glasov v skladu s 23. členom tega odloka. V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bila sklepčna. Skupščina na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov oziroma glasov. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
(2) Skupščina sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovalo več kot 60 % vseh glasov, razen če zakon ali odlok določata drugače. Odločitve iz prve alineje drugega odstavka 24. člena se sprejemajo, če ni z zakonom določena strožja večina, z dvotretjinsko večino vseh glasov. Takih odločitev, razen v primeru skrajne nujnosti, ni možno uveljavljati pred 15. dnevom od sprejetja. V primeru naknadnega sklica skupščine se odločitve iz sedme in osme alineje drugega odstavka 24. člena sprejemajo, če ni z zakonom določena strožja večina, z dvotretjinsko večino oddanih glasov.
(3) O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo vsi člani.
(4) Skupščina za potrebe organizacije svojega dela sprejme poslovnik.
(5) Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega podjetja pisno, po faksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev.
27. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Direktor je poslovodni organ javnega podjetja.
(2) Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja;
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka;
– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom;
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja;
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do skupščine, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
28. člen 
(pogoji za imenovanje) 
(1) Za direktorja Javnega podjetja Prlekija d.o.o. je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
1. najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ali druga bolonjska stopnja;
2. najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
3. aktivno znanje slovenskega jezika;
4. vodstvene in organizacijske sposobnosti;
5. strokovno poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb;
6. znanje uporabe informacijskih tehnologij.
(2) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa za mandatno obdobje pet let. Ob prijavi mora kandidat za direktorja predložiti vizijo razvoja podjetja.
29. člen 
(plača direktorja) 
Osnovna plača direktorja, določena v skladu z veljavnimi predpisi za direktorje gospodarskih družb v večinski lasti države ali občine, ne sme presegati plače župana občine ustanoviteljice z največjim številom prebivalcev.
30. člen 
(sodelovanje s skupščino) 
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu z zakonom in odlokom. Predhodno odločitev skupščine mora imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 20.000 EUR,
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil v vrednosti, ki presega 40.000 EUR.
31. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih;
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti članice;
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi;
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov skupščine in Sveta ustanoviteljic ter
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, župan oziroma občinski svet.
32. člen 
(prenehanje mandata direktorja) 
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
33. člen 
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja) 
(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s splošnim aktom javnega podjetja, ki ga pripravi in sprejmeta skupščina in Svet ustanoviteljic, ter z individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s predsednikom skupščine javnega podjetja.
(2) Ko gre za izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, je direktor dolžan izvajati svoje pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu s pogodbo iz 11. člena sporazuma.
34. člen 
(poročanje direktorja) 
(1) Svet ustanoviteljic in skupščina imata pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom.
(2) Direktor je na podlagi zahteve dolžan pisno poročati Svetu ustanoviteljic, ustanoviteljicam in skupščini enkrat letno, dodatno pa na podlagi sklepov navedenih organov.
POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE 
35. člen 
(razvojni program in letni načrt) 
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javno podjetje pripravlja finančne in poslovne načrte in elaborate o cenah. Direktor javnega podjetja pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami in župani.
POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA 
36. člen 
(predpisi o javnem naročanju) 
Javno podjetje je pri pridobivanju pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev blaga, dolžno spoštovati predpise o javnem naročanju.
PRAVILA O CENAH 
37. člen 
(obračunsko obdobje) 
Obračunsko obdobje je eno koledarsko leto oziroma se lahko skrajša ali podaljša s pogodbo o izvajanju javne službe in najemu gospodarske javne infrastrukture ter vzdrževanju skupne gospodarske infrastrukture in skladu z veljavno zakonodajo.
38. člen 
(priprava in posredovanje elaboratov) 
Javno podjetje vsako leto pripravi in posreduje elaborate o cenah oskrbe s pitno vodo do 30. 9. za naslednje obračunsko obdobje pristojnemu organu, ne glede na višino spremembe cene v primerjavi s preteklim obračunskim obdobjem. Elaborate o cenah odvajanja in čiščenja v enakem roku posreduje občinski upravi posamezne občine.
OSTALI AKTI 
39. člen 
(odlok kot družbena pogodba) 
Ta odlok velja kot podlaga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba), ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, ki jo sklenejo zakoniti zastopniki občin ustanoviteljic.
40. člen 
(notranji akti) 
(1) Notranjo organizacijo javnega podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev ter razporeditvijo po plačilnih razredih, predpiše direktor z internimi enostranskimi akti, ki so skladna z kadrovskim načrtom.
(2) Splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja skupščina. Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
(dosedanji direktor javnega podjetja) 
Funkcijo direktorja opravlja dosedanji direktor javnega podjetja do imenovanja novega direktorja vendar največ do konca mandata.
42. člen 
(sprejem odloka) 
(1) Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
(2) Če so določbe tega odloka na eni strani ali drugega akta katere izmed občin (ki ureja gospodarsko javno službo) na drugi strani v nasprotju, se uporabljajo določbe tega odloka.
43. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 24/09).
44. člen 
(objava in veljavnost) 
(1) Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2016
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Apače 
Franc Pižmoht l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Gornja Radgona 
Stanislav Rojko l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Županja 
Občine Ljutomer 
mag. Olga Karba l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Radenci 
Janez Rihtarič l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.
Apače, dne 7. decembra 2016
Župan 
Občine Veržej 
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost