Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 1101-6/2016-4 Ob-3644/16, Stran 2830
Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju SPP), Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16; v nadaljevanju: ZŠtip-1), Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14; v nadaljevanju: Pravilnik) ter Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2016, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 19. 5. 2016 in Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 29. 11. 2016, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis 
za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z institucijami v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 31 do največ 10 dopolnjenih2 tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov (v nadaljevanju: obisk), vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji (RS), in sicer:
1Za 3-tedenski obisk šteje obisk, ki od prvega do zadnjega dne traja polne 3 tedne, v 3. tednu pa najmanj 5 delovnih dni.
2Kot dopolnjen teden se šteje, če obveznosti študijskega obiska trajajo vsaj 5 dni.
A. dodiplomskih in magistrskih študentov (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A),
B. doktorskih študentov (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko B).
Obisk v tujini se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2017 in trajati neprekinjeno od 3 do 10 tednov. Če obisk traja več kot 10 tednov, se lahko vlagatelj prijavi le za financiranje za obdobje do največ 10 tednov.
Obisk iz prejšnjega odstavka mora biti izveden pri:
– slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini in so navedeni na seznamu slovenskih profesorjev, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini (v nadaljevanju: seznam slovenskih profesorjev), ki bo objavljen in dostopen na spletni strani sklada ob razpisni dokumentaciji za ta javni razpis in se bo redno osveževal v skladu s točko 3 tega javnega razpisa,
– slovenskih profesorjih, ki izpolnjujejo vse pogoje za uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev in podajo soglasje k uvrstitvi na ta seznam ter predložijo vso zahtevano dokumentacijo, kot je navedeno v 3. točki tega razpisa.
Predmet razpisa pod točko A je urejen z ZŠtip-1, predvsem s členi od 60. do 63., predmet razpisa pod točko B pa z SPP, predvsem s členi od 85. do 92.
Posamezen vlagatelj lahko po tem javnem razpisu pridobi sredstva za največ en obisk.
3. Uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev
Slovenski profesor, ki deluje na akreditirani ustanovi v tujini in še ni uvrščen na seznam slovenskih profesorjev, se lahko uvrsti na ta seznam, če izpolnjuje naslednje pogoje:
3.1 ima enega izmed naslednjih statusov oziroma je:
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, ali
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, ali
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva Republike Slovenije in brez statusa Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;
3.2 deluje3 na akreditirani ustanovi v tujini. Akreditiranost ustanove sklad preverja pri Enic Naric centru Slovenija na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
3Šteje se, da profesor deluje na ustanovi v tujini, če je tam zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma izvaja aktivnosti na tej ustanovi na podlagi druge pogodbe.
Za uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev mora vlagatelj predložiti:
– soglasje slovenskega profesorja, ki deluje na akreditirani ustanovi v tujini za uvrstitev na seznam slovenskih profesorjev, v katerem ta opredeli na kateri izobraževalni ustanovi v tujini deluje in katerega izmed statusov iz točke 3.1 tega javnega razpisa ima.
V kolikor je v postopku ob predloženih dokazilih ugotovljeno, da slovenski profesor izpolnjuje pogoje, navedene v tej točki, ga sklad uvrsti na seznam slovenskih profesorjev. V kolikor je v postopku ugotovljeno, da slovenski profesor ne izpolnjuje navedenih pogojev, ga sklad ne uvrsti na seznam slovenskih profesorjev, vloga vlagatelja, ki kandidira za obisk pri tem profesorju pa se zaradi neizpolnjevanja tega pogoja zavrne.
4. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša največ do 160.000,00 EUR, pri čemer se do konca koledarskega leta 2016 podeli največ 50.000,00 EUR, do konca koledarskega leta 2017 pa največ 110.000,00 EUR.
5. Višina štipendije oziroma sofinanciranja
Sredstva za obisk so namenjena izključno pokritju neposrednih stroškov,4 nastalih z mobilnostjo na obisk, in sicer:
4Znesek dodeljen po tem razpisu ni namenjen nadomestilu za izgubljeni dohodek oziroma v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev.
– za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
– za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.
Višina štipendije oziroma sofinanciranja se za stroške iz prejšnjega odstavka določi glede na državo oziroma kraj obiska, kot je navedeno v tabeli v nadaljevanju.
Tabela 1: Pregled višine štipendije oziroma sofinanciranja glede na državo oziroma kraj obiska
Višina sredstev za pokritje stroškov nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške z obiskom
(na teden) 
Višina sredstev za potne stroške od prebivališča v RS
do kraja, v katerem poteka obisk (enkratno)
Država ali kraj, v katero se izvede obisk
130,00 EUR
200,00 EUR
Države: Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Estonija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Iran, Irak, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska, Romunija, San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija, Ukrajina 
Kraji: Trst (Italija), Gradec (Avstrija), Celovec (Avstrija), Beljak (Avstrija) 
180,00 EUR
400,00
Države: Avstrija (razen Beljaka, Gradca in Celovca), Italija (razen Trsta), Belgija, Francija, Irska, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, vse druge države, ki niso navedene v tej preglednici
250,00 EUR
1.000,00
Države: Avstralija, Danska, Finska, Hongkong, Islandija, Japonska, Kanada, Norveška, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Združene države Amerike, Rusija
Če vlagatelj iz točke B ni vpisan kot študent za polni študijski čas, temveč je zaposlen, samozaposlen, prijavljen v evidenco brezposelnih oseb ali ima drug primerljiv status, je dodeljeni znesek po tem razpisu predmet obdavčitve skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15; v nadaljevanju: ZDoh-2). Navedeno v tem odstavku se ne uporablja za vlagatelje iz točke A.
6. Pogoji javnega razpisa
Vsak vlagatelj mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– bo izvedel obisk v neprekinjenem trajanju od 3 do 10 tednov z začetkom v koledarskem letu 2016 vendar najkasneje do 30. 9. 2017 pri katerem od slovenskih profesorjev in na izobraževalni ustanovi, navedenih na seznamu slovenskih profesorjev oziroma pri slovenskih profesorjih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na ta seznam kot določa 3. točka tega javnega razpisa in bo predložil tudi vso zahtevano dokumentacijo za uvrstitev slovenskega profesorja na ta seznam;
– bo celoten čas trajanja obiska vpisan na dodiplomski, magistrski ali doktorski študij na javno veljavnem visokošolskem zavodu v RS,
– aktivnosti, opravljene v okviru obiska, mu bo visokošolski zavod, na katerega je v RS vpisan, vrednotil kot del obveznosti izobraževalnega programa,
– za ta obisk ni upravičen do sredstev iz drugih virov v RS ali v tujini,
– mu še niso bila dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.
Vlagatelj pod točko A mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še sledeče pogoje:
– je državljan RS s prebivališčem v RS oziroma ima katerega od statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
– se je na študij, v okviru katerega se bo udeležil obiska, prvič vpisal pred dopolnjenim 27. letom starosti,
– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.
Vlagatelj pod točko B mora poleg pogojev iz prvega odstavka te točke razpisa izpolnjevati še naslednji pogoj:
– je državljan RS oziroma ima katerega od statusov, opredeljenih v drugem odstavku 18. člena SPP.
Pogoje iz te točke razpisa mora posamezen vlagatelj izpolnjevati celoten čas obiska. Pogoja iz zadnjih dveh alinej prvega odstavka te točke pa celoten čas, tudi po zaključku obiska.
7. Dokumentacija
Vsak vlagatelj mora predložiti:
7.1. originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico;
7.2. potrdilo o vpisu na dodiplomski, magistrski ali doktorski študij na visokošolski zavod v Republiki Sloveniji;
7.3. uradno potrdilo slovenskega profesorja iz seznama slovenskih profesorjev o tem, da je vlagatelj (z navedbo osebnih podatkov vlagatelja) sprejet na 3 do 10 tedenski obisk, pri čemer mora potrdilo vsebovati datum prvega in zadnjega dne, ko bo vlagatelj na obisku opravljal študijske, raziskovalne ali znanstvene aktivnosti, ter opis aktivnosti, ki jih bo vlagatelj opravljal v času obiska;
7.4. če slovenski profesor še ni vključen na seznam slovenskih profesorjev, mora vlagatelj za uvrstitev slovenskega profesorja na seznam slovenskih profesorjev predložiti dokazila zahtevana v 3. točki tega javnega razpisa;
7.5. uradno potrdilo visokošolskega zavoda v RS, na kateri je vlagatelj vpisan, da bo obveznosti, opravljene na obisku vrednotila kot del izobraževalnega programa;
7.6. potrdilo o plačani upravni taksi, če je vlagatelj zavezanec za plačilo upravne takse glede na zadnje dva odstavka te točke.
Vsa zahtevana dokazila razen dokazila iz točke 7.1. so lahko kopije, vendar si sklad pridržuje pravico zahtevati original oziroma overjen prepis.
Vsi dokumenti, izdani v tujem jeziku, morajo biti uradno prevedeni v slovenski jezik. Sklad predloženih dokazil ne vrača. Kot ustrezno potrdilo šteje dokazilo na uradnem papirju ustanove, s podpisom odgovorne osebe in potrjeno z žigom ustanove, če institucija posluje z žigom.
Vloga je za vlagatelje, ki so študenti za polni študijski čas, v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) takse prosta.
Vlagatelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka in so zaposleni, samozaposleni, prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb ali imajo drug primerljiv status, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,60 EUR, in sicer 4,50 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,10 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 96091-7111002-110218. Vlagatelj mora dokazilo o plačilu upravne takse predložiti z vlogo.
8. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Javni razpis je objavljen z odprtim rokom, zato bodo izbrani tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale vse pogoje razpisa, in sicer po vrstnem redu pravočasno prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Če bo istočasno (isti dan, ura in minuta) vloženih več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
8.1. gre za vlagatelja iz točke A;
8.2. vlagatelj je v Republiki Sloveniji vpisan na višjo stopnjo izobraževanja;
8.3. vlagatelj je v Republiki Sloveniji vpisan v višji letnik študijskega programa;
8.4. višja povprečna ocena dosežena na trenutni stopnji izobraževanja do dne oddaje vloge.
Če bo moral sklad za odločitev o vlagateljih odločati na podlagi razmejitvenega merila iz točke 8.4., bo prijavitelja pozval k predložitvi potrdila o vseh doseženih ocenah na trenutni stopnji izobraževanja do dne oddaje vloge.
Med upravičence se uvrsti tudi tistega vlagatelja, ki bi glede na višino razpisanih sredstev prejel le del zaprošenih sredstev glede na sredstva za katera zaproša, pri čemer se temu vlagatelju dodelijo sredstva le do višine še razpoložljivih sredstev glede na vrednost javnega razpisa.
9. Nakazilo sredstev
Nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši praviloma:
a) za vlagatelje iz točke A: v roku trideset dni po dokončnosti odločbe v enkratnem znesku na transakcijski račun štipendista, odprt pri banki v RS; če je bila vlagatelju odločba izdana po že zaključenem obisku, začne tridesetdnevni rok za izplačilo teči, ko je odločba dokončna in je štipendist predložil vsa dokazila o zaključku obiska, kot jih določa naslednja točka tega razpisa.
b) za vlagatelje po točki B: v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila vlagatelja o odhodu na obisk. Pogodba o sofinanciranju se sklene po dokončnosti odločbe in predložitvi morebitnih v odločbi zahtevanih dokazil.
Izplačila po tem javnem razpisu, izplačila štipendij po ZŠtip-1 oziroma Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 40/09, 62/10, 40/11, 40/12, 57/12, 104/12 in 56/13) in izplačila po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se vežejo na isti transakcijski račun. Na transakcijski račun, ki ga vlagatelj navede na prijavi na ta javni razpis, bo vlagatelj torej prejemal tudi ostale pravice po prej navedenih zakonih, do katerih je upravičen.
10. Obveznosti
Vlagatelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil.
Vlagatelj je dolžan izvesti ustrezen obisk in v roku trideset dni po zaključku obiska skladu predložiti:
9.1. poročilo o obisku, ki vsebuje opis vsebinskega poteka obiska, rezultate obiska in njihovo uporabnost na študijskem in morebitnem širšem družbenem področju;
9.2. uradno potrdilo gostujoče ustanove in profesorja o izvedbi obiska, iz katerega je razviden točen datum začetka in zaključka obiska, ki mora biti izdano zadnji dan obiska ali kasneje.
Dokazilo iz točke 9. 1. mora biti original ali overjen prepis. Originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača.
Vlagatelji, ki jim bo odločba izdana po že zaključenem obisku, morajo dokazila iz te točke razpisa predložiti najkasneje v 30 dneh od nakazila sredstev.
11. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija, skupaj z besedilom javnega razpisa in vlogo, je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
12. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 218. javni razpis«.
Javni razpis je objavljen z odprtim rokom za vložitev vlog in prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani sklada in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 8. 2017.
Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto, če pa jo pošlje priporočeno ali vloži osebno v poslovnem času, pa šteje dan in čas, ko je organ vlogo prejel.
Vloga šteje za popolno, če je oddana na obrazcu, ki je priloga razpisa, in vsebuje vsa zahtevana dokazila, ki jih določa ta javni razpis.
Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo zavrnjene.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, po e-pošti na naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si in tel. 01/434-10-81.
14. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu razmerij: skladno s Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) (Uradni list RS, št. 39/16), ki se začne uporabljati 1. 1. 2017, se bo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije, ki bo od pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register ta sklad prevzame med drugim tudi vse pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in obveznosti po tem javnem razpisu/pozivu.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

AAA Zlata odličnost