Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 014-0016/2015-24 Ob-3620/16, Stran 2840
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB, s spremembami) in 6. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12), Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Razkrižje 
1. Naročnik – koncendent: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v občini:
– 1 koncesija na področju družinske medicine, v obsegu 1,00 tima.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvene postaje Razkrižje, Šafarsko 24d, 9246 Razkrižje.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa za nedoločen čas. Koncesijska dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncendent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
5.a Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
– Da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo.
– Da ni v delovnem razmerju (oziroma v kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo).
– Da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica.
– Da bo v primeru podeljene koncesije vsak dan od ponedeljka do petka v ordinacijskih prostorih Zdravstvene postaje Razkrižje, Šafarsko 24d, opravljal koncesijsko dejavnost. V ta namen bo pred začetkom opravljanja dejavnosti sklenil pogodbo o najemu prostorov z Občino Razkrižje.
– Da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu.
– Da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja (upravni postopki, ki jih vodi občina ali sodni postopki, v katerih občina nastopa kot stranka).
5.b Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
– Da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo.
– Da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi (oziroma v kolikor je, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil delovno razmerje in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo).
– Da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica.
– Da bo pravna oseba v primeru podeljene koncesije vsak dan od ponedeljka do petka v ordinacijskih prostorih Zdravstvene postaje Razkrižje, Šafarsko 24d, opravljala koncesijsko dejavnost. V ta namen bo pred začetkom opravljanja dejavnosti sklenil pogodbo o najemu prostorov z Občino Razkrižje.
– Da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisne koncesije.
– Da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira pravna oseba na tem razpisu.
– Da se o isti upravni zadevi ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi (upravni postopki, ki jih vodi občina ali sodni postopki, v katerih občina nastopa kot stranka).
6. Merila za vrednotenje vlog:
– pričetek z delom – največ 10 točk,
– delovna doba nosilca dejavnosti – največ 4 točke,
– dodatna strokovna znanja – največ 4 točke.
7. Žreb: če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
8. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
9. Rok za oddajo vloge: vloga mora biti naslovljena na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 16. 1. 2017 do 12. ure.
10. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo ocenjevala le pravočasne in pravilne vloge, ki bodo ustrezale pogojem razpisne dokumentacije. Na merilih utemeljen predlog za izbiro bo posredovala pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne in nepopolne vloge ter vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo.
V primeru, da bo razpisna komisija ocenila, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 16. 1. 2017 ob 13. uri, v prostorih poročno sejne sobe v Domu Kulture. Odpiranje vlog ne bo javno.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, na spletnih strani Občine Razkrižje (http://www.razkrizje.si) in v upravi občine.
13. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi Cvetki Mlinarič na naslovu cvetka.mlinaric@razkrizje.si. Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji poslati po elektronski pošti do 6. 1. 2017. Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Razkrižje do 9. 1. 2017.
14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik si pridružuje pravico, da najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani občine. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo vloge se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
15. Jezik, v katerem mora vlagatelja izdelati vlogo: vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku.
16. Izpis razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur.
Občina Razkrižje 

AAA Zlata odličnost