Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Ob-3648/16, Stran 2837
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis 
za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2016-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (AV) del, televizijskih nanizank oziroma nadaljevank (18 x 25 minut), ki so izvorno producirane s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj AV dela – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno tipkano stran.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela.
11. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glavne lastnosti osebe, ki nastopa v igranem AV delu: njen spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgodovino (v kolikor je pomembna za potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo osebe za določena dejanja.
12. Projekt – Izraz za AV delo, ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (obdelavo posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) ali jim je ta lastnost drugače uradno oziroma pravnomočno priznana.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala dve televizijski nanizanki oziroma nadaljevanki – 18 delov (programskih kosov) po 25 minut.
Nanizanka/nadaljevanka naj vsebinsko zajema iz sodobnega življenja in naj bo lahkotnejšega žanra, napisana na ustrezni jezikovni ravni, primerni za predvajanje na javni televiziji. Vodilna tema naj bo konkreten problem ali situacija iz sodobne slovenske družbe, recimo izzivi, ki jih doživljajo mlajši ljudje, ko se vključujejo v svet odraslih, ali recimo dogajanje v specifičnih okoljih ali družbenih skupinah, skozi katero je moč razviti simptomatiko današnje slovenske družbe in medčloveških odnosov (pisarniško okolje, medijske hiše, bolnice, občinski uradi, oglaševalske agencije ipd.). Glavni motiv nadaljevanke naj bo obdelan skozi prepričljivo značajsko izoblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo z izzivi in jih razrešujejo na svež, po možnosti nepredvidljiv način. V ustrezni meri je zaželena tudi nadgradnja v smer duhovitosti in ironičnosti. Vsebina in izvedba nadaljevanke naj bo primerna za široko ciljno publiko vseh generacij, upoštevati mora načela družinskih programov in primernosti za osrednji, prvovrstni programski čas med 20. in 22. uro.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo
Prijavljena AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9 v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa
Maksimalna vrednost razpisanih sredstev znaša 1.010.160,00 EUR s pripadajočim DDV 22 %.
Maksimalna vrednost razpisanih sredstev za posamezno nadaljevanko znaša 414.000,00 EUR brez DDV (505.080,00 EUR s pripadajočim DDV) na celotno AV delo, oziroma 23.000,00 EUR brez DDV (28.060,00 EUR s pripadajočim DDV) na posamezni programski kos.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na razpisu (obrazci št. 1–10),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
e) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa.
f) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
g) Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave še ni realizirano oziroma dokončano.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo:
1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki jih prijavitelji v celoti izpolnijo ter ob koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih podpišejo in žigosajo (če poslujejo z žigom):
– prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu (obrazec št. 1),
– podatke o prijavitelju (obrazec št. 2),
– seznam naročnikov vseh AV del prijavitelja v letu 2015 (obrazec št. 3),
– seznam vseh realiziranih del prijavitelja v letih 2013, 2014 in 2015 (obrazec št. 3a) – odda samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali kateri izmed držav članic Evropske unije,
– reference prijavitelja (obrazec št. 4),
– podatke o AV delu (obrazec št. 5),
– reference soavtorjev (obrazec št. 6),
– terminski načrt realizacije projekta (obrazec št. 7),
– obvezna izjava prijavitelja (obrazec št. 8),
– obrazec finančnega predračuna projekta (obrazec št. 9),
– izjave prijavitelja z glavnim režiserjem, vsemi scenaristi in direktorjem fotografije (na obrazcu št. 10).
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec koprodukcijske pogodbe RTV SLO, ki je del dokumentacije razpisa,
– sinopsis (odda se za vseh osemnajst programskih kosov),
– scenarij (odda se za prve tri programske kose),
– režijsko eksplikacijo (odda se splošna režijska eksplikacija za celotno AV delo),
– karakterizacijo glavnih likov,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od 16. 12. 2016 do 13. 3. 2017. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 13. 3. 2017.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 16. 3. 2017 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 16. 3. 2017 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2016-5 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 18 x 25 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena AV dela bodo ocenjena po naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme, karakterizacija glavnih likov, dramaturška zgradba zgodbe, sporočilnost in primernost za širok krog gledalcev, reference scenarista/-ov) – do 60 točk;
– reference glavnega režiserja in ustreznost režijske eksplikacije – do 15 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega AV dela, kolikor strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa AV del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih AV del pozove, naj pristopijo k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih AV del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta takšen prijavitelj AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno neomejene materialne avtorske in izvajalske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko in spletno predvajanje odkupljenega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih AV del so v vseh fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v letih 2017/2018.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun, terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del: AV dela bodo realizirana v obdobju 2017/2018.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija 

AAA Zlata odličnost