Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 12002.

  
Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
1. člen
V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) se na koncu 3. člena doda nov stavek, ki se glasi:
»Če je obrazec podpisan elektronsko, žig ni obvezen.«.
2. člen 
V 7. členu se za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a pravočasno obveščanje predlagateljev finančnih načrtov o spremembah likvidnostnega načrta;«.
3. člen 
Naslov podpoglavja »3.1. Splošne določbe« se spremeni tako, da se glasi:
»3.1. Določitev likvidnostnega načrta«.
4. člen 
13. člen se črta.
5. člen 
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) MF do 7. v mesecu za tekoči mesec o potrjenih mesečnih likvidnostnih načrtih obvesti predlagatelje finančnih načrtov. Zmanjšanje predloga mesečnega likvidnostnega načrta predlagatelji finančnih načrtov upoštevajo tako, da ga popravijo v objektu za načrtovanje likvidnosti v okviru sistema MFERAC in ga ponovno posredujejo MF.«.
6. člen 
V 16. členu se za 2. točko doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a pravočasno obveščanje predlagateljev finančnih načrtov o spremembah likvidnostnega načrta;«.
7. člen 
Za 16. členom se doda nov naslov podpoglavja »3.2. Spremembe mesečnega likvidnostnega načrta«.
8. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 17. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) O spremembi rokov in zneskov plačil v okviru mesečnega likvidnostnega načrta izdatkov, ki na posamezni dan presežejo 20.000 eurov, predlagatelj finančnih načrtov obvesti MF tri delovne dni pred dnevom plačila, ki je določen v mesečnem likvidnostnem načrtu. Predlagatelj finančnih načrtov spremembo pripravi v objektu Korekcije likvidnostnega načrta v okviru sistema MFERAC. Korekcije mesečnega likvidnostnega načrta so dopustne na podlagi potrjenega mesečnega likvidnostnega načrta od 10. dne v mesecu dalje za tekoči mesec.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru plačila obveznosti za namene iz drugega odstavka 179. člena tega pravilnika upošteva spremembe rokov in zneskov plačil, ki so sporočene najkasneje 1 delovni dan pred dnevom plačila, ki je določen v likvidnostnem načrtu.
(3) Predlagatelj finančnih načrtov lahko z vlogo, ki jo pripravi v objektu Korekcije likvidnostnega načrta v okviru sistema MFERAC, predlaga povečanje mesečnega likvidnostnega načrta izdatkov.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru odstopanj mesečnega likvidnostnega načrta nad 1.000.000,00 eurov neposredni proračunski uporabniki pripravijo obrazložitev v objektu Korekcije likvidnostnega načrta v okviru sistema MFERAC.«.
9. člen 
Naslov podpoglavja »3.2. Stroški zaradi nepravočasnega obveščanja MF o spremembi likvidnostnega načrta« se črta.
10. člen 
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člen se črtajo.
11. člen 
Drugi odstavek 111. člena se črta.
12. člen 
Besedilo 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki lastne dejavnosti so namenski prihodki proračuna, ki se uporabijo za stroške, povezane z izvajanjem lastne dejavnosti.«.
13. člen 
Drugi odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V ceniku je kalkulacija cene iz naslova lastne dejavnosti določena tako, da so v ceno storitve všteti vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.«.
14. člen 
V drugem odstavku 120. člena se za besedo »dejanskih« doda beseda »materialnih«.
15. člen 
V prvem odstavku 179. člena se besedilo »v enem izvodu« črta.
16. člen 
V 181. členu se v drugem stavku za besedilom »Vso dokumentacijo se posreduje« doda besedilo »v elektronski obliki v sistemu MFERAC ali v papirni obliki«.
17. člen 
V 185. členu se v 1. točki za besedilom »podračuna proračuna« doda besedilo »in podračunov proračunskih skladov«.
Za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. likvidnostno premoščanje med podračunom proračuna in podračuni proračunskih skladov.«.
18. člen 
V prvem odstavku 189. člena se v drugem stavku beseda »in« nadomesti z besedo »ali«, v tretjem stavku pa se besedilo »Izpisan nalog« nadomesti z besedo »Nalog«.
19. člen 
V prvem odstavku 191. člena se v drugem stavku besedilo »154. členom« nadomesti z besedilom »179. členom«.
20. člen 
V 194. členu se besedilo »166. člena« nadomesti z besedilom »191. člena«, 1., 2., 3. in 4. točka pa se črtajo.
21. člen 
V prvem odstavku 196. člena se v tretjem stavku za besedilom »pošlje svoji računovodski službi« doda besedilo »v roku, ki je skladen s terminskim načrtom«, četrti stavek pa se črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dokumentacijo, ki je podlaga za obračun bonitete, se v MF-DJR posreduje v papirni obliki. Neposredni proračunski uporabniki podatke, potrebne za obračun bonitet, ki se nanašajo na uporabo službenih vozil za zasebne namene, predložijo v sistemu MFERAC.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
22. člen 
V šestem odstavku 200. člena se besedilo »v domovini« črta.
23. člen 
V 201. členu se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
24. člen 
203. člen se črta.
25. člen 
V prvem odstavku 204. člena se besedilo »Na podlagi »Pregleda zahtev in odobritev po dnevih zahtev« in« nadomesti z besedilom »Na podlagi »Specifikacij zahtevkov za izplačilo iz proračuna« in«.
26. člen 
V prvem odstavku 206. člena se v 1. točki besedilo »oziroma podračunov proračunskih skladov« črta.
Drugi odstavek se črta.
27. člen 
209. člen se črta.
28. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 007-675/2016/16
Ljubljana, dne 12. decembra 2016
EVA 2016-1611-0108
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti